Pressmeddelande 23.5.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i april 2006

- Antalet sysselsatta 47 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 67,5 procent
- Antalet arbetslösa 35 000 färre än året innan
- Det relativa arbetslöshetstalet 8,6 procent, 225 000 personer arbetslösa
- 36 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- I januari-april 2006 i genomsnitt 45 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 2 384 000, dvs. 47 000 fler än året innan. Både antalet löntagare och företagare ökade. Antalet sysselsatta ökade i Södra, Västra och Östra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 67,5 procent. Detta var 1,1 procentenheter högre än föregående år. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 0,5 procentenheter till 67,9 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 1,7 procentenheter och var 67,1 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet steg till 68,8 procent.

Förändringar i sysselsättningen 4/2005-4/2006, tusen personer

  April 2006 April 2005 FÖRÄNDRING, %
4/05-4/06
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 384 2 337 2,0
- löntagare 2 066 2 044 1,1
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 318 292 8,7
Relativt sysselsättningstal, % 67,5 66,4 1,12
Arbetslösa 1 225 260 -13,5
Relativt arbetslöshetstal, % 8,6 10,0 -1,4 2
Arbetskraften totalt 2 609 2 596 0,5
Arbetskraftsandel, % 65,9 65,8 0,1 2
Utanför arbetskraften totalt 1 351 1 348 0,2
- studerande 349 349 -0,0
- i hushållsarbete 91 94 -3,5
Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
86 86 0,1
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 248 268 -7,6
- arbetslösa längre än ett år 67 73 -8,3
Sysselsatta genom åtgärder 38 40 -6,1
I arbetskraftsutbildning 34 35 -3,1
I arbetspraktik, arbetsalternering 19 18 4,8
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 36 39 -6,8
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i april 225 000 arbetslösa, dvs. 35 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 8,6 procent, då det året innan var 10,0 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i april 7,5 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk med 1,4 procentenheter till 9,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor sjönk med 1,4 procentenheter och var 8,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15-24-åringar, var 26,1 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 18,9. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 6,9 procent och högst i Uleåborgs län, 15,4 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-april år 2006i medeltal 2 382 000 personer, dvs. 45 000 fler än under motsvarande period året innan. Det relativa sysselsättningstalet steg med 0,9 procentenheter och var 67,3 procent. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 220 000, dvs. 21 000 färre än i januari-april år 2005.

I slutet av april 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 248 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 20 000 mindre än i april året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 3 000 lägre jämfört med april i fjol. Åtgärderna gällde 3,5 procent av arbetskraften. Det fanns 24 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i april året innan. I april anmäldes 36 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 3 000 färre än i april året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Under våren brukar det relativa arbetslöshetstalet i arbetskraftsundersökningen stiga på grund av att studerande kommer ut på arbetsmarknaden och har därför varit högre än det relativa arbetslöshetstalet för våren i arbetsförmedlingsstatistiken.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa är ungefär ±16 000 personer.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225
Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)