Tiedote 23.5.2006

Työllisyys ja työttömyys huhtikuussa 2006

- Työllisiä 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 67,5 prosenttia
- Työttömiä oli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin
- Työttömyysaste 8,6 prosenttia, työttömänä 225 000 henkeä
- Työnvälityksessä 36 000 uutta avointa työpaikkaa
- Vuoden 2006 tammi-huhtikuussa keskimäärin 45 000 työllistä enemmän kun edellisen vuoden vastaavana aikana

Työllisiä oli huhtikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 384 000 eli 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä palkansaajien että yrittäjien määrä kasvoi. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-, Länsi- ja Itä-Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15 - 64-vuotiaista oli huhtikuussa 67,5 prosenttia. Se oli 1,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä, 67,9 prosenttiin. Naisten työllisyysaste nousi 1,7 prosenttiyksikköä ja oli 67,1 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työllisyysaste nousi 68,8 prosenttiin.

Työllisyyden muutokset 4/2005 - 4/2006, tuhatta henkeä

  Huhtikuu 2006 Huhtikuu 2005 MUUTOS, %
4/05 - 4/06
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 384 2 337 2,0
 - palkansaajat 2 066 2 044 1,1
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 318 292 8,7
 Työllisyysaste, % 67,5 66,4 1,12
 Työttömät 1 225 260 -13,5
 Työttömyysaste, % 8,6 10,0 -1,4 2
 Työvoima yhteensä 2 609 2 596 0,5
 Työvoimaosuus, % 65,9 65,8 0,1 2
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 351 1 348 0,2
 - opiskelijat 349 349 -0,0
 - kotitaloustyössä 91 94 -3,5
 Työvoimaan kuulumattomista piilotyöttömiä 86 86 0,1
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 248 268 -7,6
 - yli vuoden työttömänä olleet 67 73 -8,3
 Tukitoimenpitein työllistetyt 38 40 -6,1
 Työvoimakoulutuksessa 34 35 -3,1
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 19 18 4,8
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 36 39 -6,8
 Muutos -sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 Pyöristyksestä johtuen taulukon vuosimuutokset eivät aina täsmää tekstin lukuihin
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILOn suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan huhtikuussa 225 000 eli 35 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 8,6 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 10,0 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu työttömyysaste oli huhtikuussa 7,5 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski 1,4 prosenttiyksikköä, 9,0 prosenttiin. Naisten työttömyysaste laski myös 1,4 prosenttiyksikköä ja oli 8,2 prosenttia. 15 - 24-vuotiaitten nuorten työttömyysaste oli 26,1 prosenttia. Kausivaihtelusta tasoitettu nuorten työttömyysaste oli 18,9.Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 6,9 prosenttia, ja korkein Oulun läänissä, 15,4 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2006 tammi-huhtikuussa työllisiä oli keskimäärin 2 382 000 henkeä eli 45 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työllisyysaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä ja oli 67,3 prosenttia. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 220 000 eli 21 000 vähemmän kuin vuoden 2005 tammi-huhtikuussa.

Työvoimatoimistoissa oli huhtikuun 2006 lopussa kaikkiaan 248 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 20 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,5 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 24 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 3 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Viimeaikaisia eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Keväisin työvoimatutkimuksen työttömyys nousee opiskelijoiden työmarkkinoille tulosta johtuen ja on tällöin ollut suurempi kuin työnvälitystilaston kevään työttömyys.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:n tuoreimmat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)