Pressmeddelande 29.5.2006

Omsättningen inom handeln ökade kraftigast i Östra Nyland år 2005

Enligt Statistikcentralens Konjunkturtjänst för kunder ökade omsättningen inom handeln år 2005 snabbast i Östra Nyland av alla Fasta Finlands landskap. Utöver i Östra Finland ökade omsättningen snabbare än i genomsnitt också i Kymmenedalen, Egentliga Finland, Nyland och Birkaland. Den totala omsättningen inom handeln i alla landskap i Fasta Finland år 2005 ökade med i genomsnitt 5,1 procent jämfört med föregående år. Omsättningen inom handeln ökade i alla landskap utom i Södra Karelen.

Utvecklingen av omsättningen inom handeln efter landskap år 2005

I Östra Nyland var de små företagen tillväxtmotorer

I Östra Nyland ökade omsättningen inom handeln med 7,6 procent år 2005. Särskilt gynnsam var utvecklingen under det andra kvartalet, då omsättningen ökade med 9,9 procent från året innan.

Mer än hälften av företagen inom handeln i Östra Nyland ökade sin omsättning år 2005. Över 30 procent var företag med en kraftigt tillväxt, vars omsättning ökade mer än 15 procent. Å andra sidan var nästan 30 procent företag vars omsättning krympt med mer än 15 procent. Dessa företag påverkade emellertid utvecklingen inom hela näringsgrenen betydlig mindre än de företag som hade en kraftig tillväxt.

Mest påverkades omsättningsökningen av små företag som sysselsätter under 5 personer. Av företagen inom näringsgrenen handel i Östra Nyland var omkring 90 procent sådana företag. Stora företag, dvs. företag som sysselsätter minst 20 personer, hade en andel på omkring en procent av områdets alla företag inom handel.

Handelns utveckling svagast i Södra Karelen

I Södra Karelen minskade omsättningen inom handeln med 1,4 procent under år 2005. Under det första kvartalet ökade omsättningen med 1,5 procent från året innan, även om det fanns färre företag med omsättningstillväxt under det aktuella kvartalet än under övriga kvartal. Under det första kvartalet ökade 44 procent av företagen inom näringsgrenen handel sin omsättning, under övriga kvartal var siffran 50 procent.

De tre senaste kvartalen präglades av en svagare utveckling inom handeln i Södra Karelen. Kraftigast minskade omsättningen under det andra kvartalet, dvs. med 6,1 procent. Särskilt de stora företagen med minst 20 anställda drog ned utvecklingen av omsättningen inom näringsgrenen under år 2005.

Handelns omsättningsuppgifter efter landskap grundar sig på en specialutredning som Statistikcentralens Konjunkturtjänst för kunder har utfört åt inrikesministeriet. En mer detaljerad granskning av utvecklingen av omsättningen har gjorts med hjälp av Statistikcentralens nya produkt, Tillväxtöversikten. Skatteförvaltningens momsuppgifter har använts som datakälla för kalkylen. Uppgifterna har kompletterats med Statistikcentralens direkta datainsamling och med uppgifterna i Företags- och arbetsställeregistret. Uppgifterna har beräknats på arbetsställenivå. Det är då möjligt att noggrant beskriva företagsverksamheten efter område och näringsgren. Granskningen omfattar alla arbetsställen som verkar inom handeln, också då företagets huvudnäringsgren är någon annan än handel.

Källa: Månadsgrafer över affärsverksamheten. Konjunkturtjänsten för kunder. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tiina Karppanen (09) 1734 2656,
palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Länkar: www.tilastokeskus.fi/suhdannepalvelu