Pressmeddelande 19.9.2006

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2006

- Antalet sysselsatta 69 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 70,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,9 procent, 185 000 personer arbetslösa
- 41 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- I januari-augusti 2006 i genomsnitt 44 000 fler sysselsatta än under motsvarande period året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 2 506 000, dvs. 69 000 fler än året innan. Både antalet löntagare och företagare ökade. Inom den privata sektorn ökade antalet sysselsatta med 52 000 personer (+3,0 %) och inom den statliga sektorn med 22 000 personer (+15,8 %). Också andelen heltidsstuderande av de sysselsatta var högre under alla sommarmånaderna än året innan. Antalet sysselsatta ökade mest i Södra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i augusti 70,5 procent. Detta var 1,5 procentenheter högre än föregående år. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter till 67,2 procent. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 2,8 procentenheter till 73,1 procent. Det säsongrensade relativa sysselsättningstalet var 69,0 procent.

Förändringar i sysselsättningen 8/2005-8/2006, tusen personer

  Augusti 2006 Augusti 2005 FÖRÄNDRING , %
8/05-8/06
 Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
 Sysselsatta totalt 2 506 2 437 2,8
 - löntagare 2 181 2 128 2,5
 - företagare och företagarfamiljemedlemmar 325 308 5,5
 Relativt sysselsättningstal, % 70,5 69,0 1,52
 Arbetslösa 1 185 188 -2,0
 Relativt arbetslöshetstal, % 6,9 7,2 -0,32
 Arbetskraften totalt 2 691 2 625 2,5
 Arbetskraftsandel, % 67,9 66,5 1,42
 Utanför arbetskraften totalt 1 274 1 324 -3,8
 - studerande 297 324 -8,2
 - i hushållsarbete 98 84 16,3
 Latent arbetssökande av personer utanför
arbetskraften
99 88 12,7
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
 Arbetslösa arbetssökande 243 269 -9,7
 - arbetslösa längre än ett år 64 73 -11,8
 Sysselsatta genom åtgärder 39 39 -0,8
 I arbetskraftsutbildning 24 23 2,1
 I arbetspraktik, arbetsalternering 17 16 9,6
 Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 41 36 12,8
 Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 På grund av avrundningen stämmer årsförändringarna i tabellen inte alltid med siffrorna i texten
  1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen fanns det i augusti 185 000 arbetslösa, dvs. 3 000 färre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,9 procent, då det året innan var 7,2 procent. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet var i augusti 7,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för kvinnor steg från 7,4 procent året innan till 7,8 procent. Det relativa arbetslöshetstalet för män sjönk från 6,9 procent året innan till 6,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs.15-24-åringar, var 13,4 procent i augusti, dvs. 0,5 procentenheter lägre än i augusti året innan. Det säsongrensade relativa arbetslöshetstalet för unga var 18,4 procent. Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, 4,9 procent, och högst i Uleåborgs län, 10,3 procent.

Enligt arbetskraftsökningen var antalet sysselsatta under januari-augusti 2006 i medeltal 2 446 000 personer, dvs. 44 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick däremot i genomsnitt till 218 000, dvs. 15 000 färre än i januari-augusti 2005.

I slutet av augusti 2006 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 243 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 26 000 mindre än i augusti året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 2 000 fler jämfört med augusti året innan. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 28 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 4 000 mindre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 41 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 5 000 fler än i augusti året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är konfidensintervallet på 95 procent för det relativa arbetslöshetstalet i augusti ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i augusti är ungefär ± 15 000 personer.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2005-05-27_men_002.html.

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225

Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)