Tiedote 24.7.2007

Työllisyys ja työttömyys kesäkuussa 2007

- Työllisiä 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 73,5 prosenttia
- Työttömyysaste 7,4 prosenttia, työttömänä 209 000 henkeä
- Työnvälityksessä 37 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-kesäkuussa 2007 keskimäärin 49 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli kesäkuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 619 000, mikä oli 60 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä sektorilla työllisyys lisääntyi, ja julkisella sektorilla työllisyys pysyi samalla tasolla. Jatkuvassa kokoaikatyössä oli 57 000 palkansaajaa enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen, Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli kesäkuussa 73,5 prosenttia, mikä oli 1,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 75,7 prosenttia ja naisten työllisyysaste 71,3 prosenttia. Työllisyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 6/2006 - 6/2007, tuhatta henkeä

  Kesäkuu 2007 Kesäkuu 2006 MUUTOS, %
6/06 - 6/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 619 2 559 2,3
 - palkansaajat 2 300 2 248 2,3
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 319 311 2,7
 Työllisyysaste, % 73,5 72,1 1,42
 Työttömät 1 209 225 -7,2
 Työttömyysaste, % 7,4 8,1 -0,72
 Työvoima yhteensä 2 828 2 784 1,6
 Työvoimaosuus, % 71,1 70,3 0,82
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 152 1 178 -2,2
 - opiskelijat 163 167 -2,6
 - kotitaloustyössä 102 98 4,2
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 225 259 -13,1
 - yli vuoden työttömänä olleet 52 66 -20,1
 Tukitoimenpitein työllistetyt 41 38 6,6
 Työvoimakoulutuksessa 25 23 7,5
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 17 0,5
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 37 33 12,2
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 kesäkuussa 209 000, mikä oli 16 000 vähemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömyysaste oli 7,4 prosenttia eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli kesäkuussa 6,6 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Länsi-Suomen läänissä, 6,2 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 11,1 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli kesäkuussa 18,0 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Nuorten työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 15,8 prosenttia.

Työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 toisella neljänneksellätyöllisiä oli keskimäärin 2 524 000 henkeä eli 63 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Palkansaajien määrä kasvoi ja yrittäjien määrä pysyi lähes ennallaan. Vuoden toisella neljänneksellä työllisyys lisääntyi rakentamisen, kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä liike-elämän palveluiden toimialaryhmissä. Työllisyys väheni liikenteen toimialaryhmässä. Työttömiä puolestaan oli 210 000, mikä on 31 000 vähemmän kuin vuoden 2006 huhti-kesäkuussa. Työttömien määrä väheni kaikissa lääneissä.

Vuoden 2007 tammi-kesäkuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 470 000 henkeä eli 49 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 204 000 eli 26 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-kesäkuussa.

Työvoimatoimistoissa oli kesäkuun 2007 lopussa kaikkiaan 225 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 34 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettujen määrä oli 4 000 suurempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 2,9 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 26 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden kesäkuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin kesäkuussa 37 000 uutta avointa työpaikkaa eli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden kesäkuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi kesäkuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,6 prosenttiyksikköä. Kesäkuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 16 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja:

Tilastokeskus: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Mikko Kauppinen 010 60 48045, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)