Pressmeddelande 24.7.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i juni 2007

- Antalet sysselsatta 60 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 73,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 7,4 procent, 209 000 personer arbetslösa
- 37 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 49 000 fler under januari-juni år 2007 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juni 2 619 000, dvs. 60 000 fler än året innan. Inom den privata sektorn ökade sysselsättningen, medan den låg på samma nivå inom den offentliga sektorn. Det fanns 57 000 fler löntagare i fortlöpande heltidsarbete än för ett år sedan. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands, Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juni 73,5 procent, dvs. 1,4 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 75,7 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 71,3 procent. Den säsongrensade trenden för sysselsättningstalet *) var 70,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 6/2006-6/2007, tusen personer

  Juni 2007 Juni 2006 FÖRÄNDRING, %
6/06-6/07
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 619 2 559 2,3
- löntagare 2 300 2 248 2,3
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 319 311 2,7
Relativt sysselsättningstal, % 73,5 72,1 1,42
Arbetslösa 1 209 225 -7,2
Relativt arbetslöshetstal, % 7,4 8,1 -0,72
Arbetskraften totalt 2 828 2 784 1,6
Arbetskraftsandel, % 71,1 70,3 0,82
Utanför arbetskraften totalt 1 152 1 178 -2,2
- studerande 163 167 -2,6
- i hushållsarbete 102 98 4,2
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 225 259 -13,1
- arbetslösa längre än ett år 52 66 -20,1
Sysselsatta genom åtgärder 41 38 6,6
I arbetskraftsutbildning 25 23 7,5
I arbetspraktik, arbetsalternering 17 17 0,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 37 33 12,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juni 2007 till 209 000, dvs. 16 000 färre än i juni året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 7,4 procent, dvs. 0,7 procentenheter mindre än året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet *) var 6,6 procent i juni.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Västra Finlands län, dvs. 6,2 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 11,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i juni 18,0 procent, vilket var 1,6 procentenheter mindre än i juni året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet bland unga *) var 15,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under det andra kvartalet år 2007i medeltal 2 524 000 personer, dvs. 63 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet löntagare ökade och antalet företagare var nästan oförändrat. Under årets andra kvartal ökade sysselsättningen inom näringsgrensgrupperna byggverksamhet, handel, hotell- och restaurangverksamhet samt företagstjänster. Sysselsättningen minskade inom samfärdseln. Antalet arbetslösa uppgick i till 210 000, dvs. 31 000 färre än under januari-juni år 2006. Antalet arbetslösa minskade i alla län.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-juni år 2007i medeltal 2 470 000 personer, dvs. 49 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 204 000, dvs. 26 000 färre än i januari-juni år 2006.

I slutet av juni 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 225 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 34 000 mindre än i juni året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 större jämfört med juni i fjol. Åtgärderna gällde 2,9 procent av arbetskraften. Det fanns 26 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 5 000 mindre än i juni året innan. I juni anmäldes 37 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 4 000 fler än i juni året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna under den senaste tiden har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,6 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i juni är ungefär ±16 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar:

Statistikcentralen: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Arbetsministeriet: Mikko Kauppinen 010 60 48045, internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)