Pressmeddelande 21.8.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i juli 2007

- Antalet sysselsatta 55 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 72,9 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 5,9 procent, 161 000 personer arbetslösa
- 32 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 50 000 fler under januari-juli år 2007 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 2 595 000, dvs. 55 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom både den privata och den offentliga sektorn. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare var 72,0 procent, medan den året innan var 71,5 procent. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands, Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i juli 72,9 procent, dvs. 1,1 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 75,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 70,7 procent. Den säsongrensade trenden för sysselsättningstalet *) var 70,1 procent.

Förändringar i sysselsättningen 7/2006-7/2007, tusen personer

  Juli 2007 Juli 2006 FÖRÄNDRING , %
7/06-7/07
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 595 2 540 2,2
- löntagare 2 282 2 224 2,6
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 313 316 -0,9
Relativt sysselsättningstal, % 72,9 71,8 1,12
Arbetslösa 1 161 179 -9,8
Relativt arbetslöshetstal, % 5,9 6,6 -0,72
Arbetskraften totalt 2 756 2 719 1,4
Arbetskraftsandel, % 69,2 68,6 0,62
Utanför arbetskraften totalt 1 225 1 245 -1,6
- studerande 188 207 -9,1
- i hushållsarbete 97 100 -2,9
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 238 272 -12,4
- arbetslösa längre än ett år 53 66 -20,4
Sysselsatta genom åtgärder 38 36 4,5
I arbetskraftsutbildning 21 20 7,9
I arbetspraktik, arbetsalternering 16 15 4,6
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 32 25 29,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juli 2007 till 161 000, dvs. 18 000 färre än i juli året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 5,9 procent, dvs. 0,7 procentenheter mindre än året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet *) var 6,9 procent i juli.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,6 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 9,7 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i juli 9,5 procent, vilket var 0,6 procentenheter mindre än i juli året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet bland unga *) var 16,2 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-juli år 2007i medeltal 2 488 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 198 000, dvs. 25 000 färre än i januari-juli år 2006.

I slutet av juli 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 238 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 34 000 mindre än i juli året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 4 000 större jämfört med juli i fjol. Åtgärderna gällde 2,7 procent av arbetskraften. Det fanns 29 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 6 000 mindre än i juli året innan. I juli anmäldes 32 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i juli året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, är ungefär ± 0,5 procentenheter i juli. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i juli är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225 Informationstjänst/Sysselsättningsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Sysselsättningsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)