Tiedote 18.9.2007

Työllisyys ja työttömyys elokuussa 2007

- Työllisiä 52 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 71,5 prosenttia
- Työttömyysaste 5,9 prosenttia, työttömänä 162 000 henkeä
- Työnvälityksessä 49 000 uutta avointa työpaikkaa
- Tammi-elokuussa 2007 keskimäärin 51 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin

Työllisiä oli elokuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 558 000, mikä oli 52 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyys lisääntyi yksityisellä sektorilla ja vähentyi julkisella sektorilla. Jatkuvaa kokoaikatyötä tekevien osuus kaikista palkansaajista oli 74,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 73,4 prosenttia. Työllisten määrä lisääntyi Länsi-Suomen ja Oulun lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli elokuussa 71,5 prosenttia, mikä oli 1,0 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 74,1 prosenttia ja naisten työllisyysaste 69,0 prosenttia. Työllisyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 70,2 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 8/2006 - 8/2007, tuhatta henkeä

  Elokuu 2007 Elokuu 2006 MUUTOS, %
8/06 - 8/07
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 558 2 506 2,1
 - palkansaajat 2 227 2 181 2,1
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 331 325 1,8
 Työllisyysaste, % 71,5 70,5 1,02
 Työttömät 1 162 185 -12,5
 Työttömyysaste, % 5,9 6,9 -0,92
 Työvoima yhteensä 2 719 2 691 1,1
 Työvoimaosuus, % 68,3 67,9 0,42
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 264 1 274 -0,8
 - opiskelijat 287 297 -3,5
 - kotitaloustyössä 98 98 -0,8
 
 Työministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 210 243 -13,5
 - yli vuoden työttömänä olleet 51 64 -20,7
 Tukitoimenpitein työllistetyt 39 39 0,6
 Työvoimakoulutuksessa 25 24 4,1
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 17 -0,5
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 49 41 20,7
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2007 elokuussa 162 000, mikä oli 23 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyysaste oli 5,9 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli elokuussa 6,9 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 4,7 prosenttia, ja korkein Itä-Suomen läänissä, 9,2 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli elokuussa 8,9 prosenttia, mikä oli 4,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyysasteen kausivaihtelusta tasoitettu trendi *) oli 15,8 prosenttia.

Vuoden 2007 tammi-elokuussa työllisiä oli työvoimatutkimuksen mukaan keskimäärin 2 497 000 henkeä eli 51 000 enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Työttömiä puolestaan oli keskimäärin 194 000 eli 24 000 vähemmän kuin vuoden 2006 tammi-elokuussa.

Työvoimatoimistoissa oli elokuun 2007 lopussa kaikkiaan 210 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 33 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,0 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 23 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 49 000 uutta avointa työpaikkaa eli 8 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi elokuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Elokuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Lisätietoja:
Tilastokeskus: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225 Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työministeriö: Oiva Lönnberg 010 60 48048, Internet: http://www.mol.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)