Pressmeddelande 18.9.2007

Sysselsättning och arbetslöshet i augusti 2007

- Antalet sysselsatta 52 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 71,5 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 5,9 procent, 162 000 personer arbetslösa
- 49 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen
- Antalet sysselsatta i genomsnitt 51 000 fler under januari-augusti år 2007 än året innan

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i augusti 2 558 000, dvs. 52 000 fler än året innan. Sysselsättningen ökade inom den privata sektorn och minskade inom den offentliga sektorn. Andelen löntagare med fortlöpande heltidsarbete av alla löntagare var 74,1 procent, medan den året innan var 73,4 procent. Antalet sysselsatta ökade i Västra Finlands och Uleåborgs län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i augusti 71,5 procent, dvs. 1,0 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 74,1 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 69,0 procent. Den säsongrensade trenden för sysselsättningstalet *) var 70,2 procent.

Förändringar i sysselsättningen 8/2006 - 8/2007, tusen personer

  Augusti 2007 Augusti 2006 FÖRÄNDRING , %
8/06-8/07
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 558 2 506 2,1
- löntagare 2 227 2 181 2,1
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 331 325 1,8
Relativt sysselsättningstal, % 71,5 70,5 1,02
Arbetslösa 1 162 185 -12,5
Relativt arbetslöshetstal, % 5,9 6,9 -0,92
Arbetskraften totalt 2 719 2 691 1,1
Arbetskraftsandel, % 68,3 67,9 0,42
Utanför arbetskraften totalt 1 264 1 274 -0,8
- studerande 287 297 -3,5
- i hushållsarbete 98 98 -0,8
 
 Arbetsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 210 243 -13,5
- arbetslösa längre än ett år 51 64 -20,7
Sysselsatta genom åtgärder 39 39 0,6
I arbetskraftsutbildning 25 24 4,1
I arbetspraktik, arbetsalternering 17 17 -0,5
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 49 41 20,7
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i augusti 2007 till 162 000, dvs. 23 000 färre än i augusti året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 5,9 procent, dvs. 0,9 procentenheter mindre än året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet *) var 6,9 procent i augusti.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,7 procent, och högst i Östra Finlands län, dvs. 9,2 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i augusti 8,9 procent, vilket var 4,5 procentenheter mindre än i augusti året innan. Den säsongrensade trenden för arbetslöshetstalet bland unga *) var 15,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari-augusti år 2007i medeltal 2 497 000 personer, dvs. 51 000 fler än under motsvarande period året innan. Antalet arbetslösa uppgick i genomsnitt till 194 000, dvs. 24 000 färre än i januari-augusti år 2006.

I slutet av augusti 2007 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 210 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 33 000 mindre än i augusti året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som sysselsattes med arbetskraftspolitiska åtgärder var 1 000 större jämfört med augusti i fjol. Åtgärderna gällde 3,0 procent av arbetskraften. Det fanns 23 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 5 000 mindre än i augusti året innan. I augusti anmäldes 49 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 8 000 fler än i augusti året innan.

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbetsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2006-02-07_men_002.html.

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis är det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, ungefär ± 0,5 procentenheter. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i augusti är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Förfrågningar:
Statistikcentralen: Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, Juha Martikainen (09) 1734 3225, Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbetsministeriet: Oiva Lönnberg 010 60 48048, internet: http://www.mol.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)