Tiedote 18.3.2008

Työllisyys ja työttömyys helmikuussa 2008

- Työllisiä 45 000 enemmän kuin vuotta aiemmin
- Työllisyysaste 68,9 prosenttia
- Työttömyysaste 6,4 prosenttia, työttömänä 168 000 henkeä
- Työnvälityksessä 66 000 uutta avointa työpaikkaa

Työllisiä oli helmikuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 2 465 000, mikä oli 45 000 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrän kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi*) oli 55 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Yksityisellä työnantajasektorilla työllisyys kasvoi 47 000 henkilöllä. Palkansaajia oli 59 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä lisääntyi Etelä-Suomen ja Länsi-Suomen lääneissä.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64-vuotiaista oli helmikuussa 68,9 prosenttia, mikä oli 0,8 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste nousi 1,5 prosenttiyksikköä ja oli 70,5 prosenttia. Naisten työllisyysaste nousi 0,2 prosenttiyksiköllä 67,3 prosenttiin. Työllisyysasteen trendi *) oli 70,6 prosenttia.

Työllisyyden muutokset 2/2007 - 2/2008, tuhatta henkeä

  Helmikuu 2008 Helmikuu 2007 MUUTOS, %
2/07 - 2/08
 Tilastokeskuksen työvoimatutkimus:
 Työlliset yhteensä 2 465 2 420 1,9
 - palkansaajat 2 156 2 097 2,8
 - yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 310 323 -4,0
 Työllisyysaste, % 68,9 68,1 0,82
 Työttömät 1 168 197 -14,7
 Työttömyysaste, % 6,4 7,5 -1,12
 Työvoima yhteensä 2 633 2 617 0,6
 Työvoimaosuus, % 65,9 65,9 0,12
 Työvoimaan kuulumattomat yhteensä 1 362 1 357 0,4
 
 Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilasto:
 Työttömät työnhakijat 210 235 -10,5
 - yli vuoden työttömänä olleet 47 57 -17,4
 Tukitoimenpitein työllistetyt 35 41 -15,0
 Työvoimakoulutuksessa 31 35 -8,8
 Työharjoittelussa, vuorottelutyössä 17 19 -8,1
 Uudet avoimet työpaikat työvoimatoimistoissa 66 59 11,9
 Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista
 1 Kansainvälisen työjärjestön ILO:n suosituksen mukaisesti tilastoituna
2 prosenttiyksikköä

Työttömiäoli työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2008 helmikuussa 168 000, mikä oli 29 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömyysaste oli 6,4 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteen trendi *) oli helmikuussa 6,2 prosenttia.

Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä, 5,7 prosenttia, ja korkein Lapin läänissä, 11,0 prosenttia. 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli helmikuussa 16,5 prosenttia, mikä oli kolme prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi *) oli 15,3 prosenttia.

Työvoimatoimistoissa oli helmikuun 2008 lopussa kaikkiaan 210 000 työttömyysturvalain ja työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 25 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työttömyys laski edellisestä vuodesta kaikkien TE-keskusten alueilla. Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja oli 11 000 vähemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa. Toimenpiteiden piirissä oli 3,2 prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina työvoimatoimistoissa oli 21 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 3 000 pienempi kuin edellisen vuoden helmikuussa. Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 66 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 enemmän kuin edellisen vuoden helmikuussa.

Työvoimatutkimuksen sisältöä ja tiedonkeruuta uudistettu

Työvoimatutkimuksessa on vuoden 2008 alussa otettu käyttöön uudistuksia, jotka ovat laajentaneet tutkimuksen tietosisältöä. Myös joidenkin käsitteiden määritelmiä on muutettu. Uudistukset perustuvat EU:n asetuksiin, ja niillä pyritään parantamaan EU-maiden työvoimatilastojen vertailtavuutta.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001.html

Työvoimatutkimuksen ja työnvälitystilaston erot

Työllisyystilannetta seurataan kuukausittain sekä Tilastokeskuksen otantaan perustuvalla työvoimatutkimuksella että työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastolla, joka on rekisteripohjainen tilasto. Työnvälitystilasto kuvaa kuukauden viimeistä arkipäivää. Työvoimatutkimuksen tiedot kootaan kaikilta kuukauden viikoilta.

Työvoimatutkimuksessa noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön ILO:n tilastointisuosituksia ja Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin edellyttämiä käytäntöjä. Niiden mukaan henkilö tilastoituu työttömäksi, jos hän on 15 vuotta täyttänyt, työtä vailla, hakenut viimeisten neljän viikon aikana aktiivisesti työtä ja on työhön käytettävissä kahden viikon sisällä. Työnvälitystilasto perustuu lainsäädäntöön ja hallinnollisiin määräyksiin.

Työvoimatutkimuksen työttömyyden tilastointiperusteet poikkeavat työnvälitystilaston perusteista työnhaun aktiivisuuden ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta. Tilastointierojen vuoksi työttömien työnhakijoiden määrä ja ILO:n suosituksen mukaan laskettu työttömien määrä voivat erota toisistaan. Eroja on selvitetty Internet-osoitteessa http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html.

Työvoimatutkimukseen perustuvat luvut sisältävät otannasta aiheutuvaa satunnaisvaihtelua. Esimerkiksi helmikuun työttömyysasteen 95 prosentin luottamusväli eli virhemarginaali on noin ± 0,5 prosenttiyksikköä. Helmikuun työttömien määrän luottamusväli on noin ± 14 000 henkeä.

*) Katso kausitasoitetusta trendistä ja sen käytön rajoituksista
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html

Työvoimatutkimuksen tunnuslukujen vuosimuutosten tulkintaa kuvataan artikkelissa
Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan

Lisätietoja: Tilastokeskus: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Tietopalvelu/Työvoimatutkimus (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Työvoimatutkimuksen kotisivu: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index.html

Työ- ja elinkeinoministeriö: Petri Syvänen 010 60 48050, Internet: http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi)