Pressmeddelande 18.3.2008

Sysselsättning och arbetslöshet i februari 2008

- Antalet sysselsatta 45 000 fler än året innan
- Det relativa sysselsättningstalet 68,9 procent
- Det relativa arbetslöshetstalet 6,4 procent, 168 000 personer arbetslösa
- 66 000 nya lediga arbetsplatser inom arbetsförmedlingen

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i februari 2 465 000, dvs. 45 000 fler än året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden*) för antalet sysselsatta var 55 000 fler än året innan. Inom den privata arbetsgivarsektorn ökade sysselsättningen med 47 000 personer. Antalet löntagare var fler 59 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet, dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i februari 68,9 procent, dvs. 0,8 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,5 procentenheter och var 70,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter till 67,3 procent. Trenden* för det relativa sysselsättningstalet var 70,6 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2/2007-2/2008, tusen personer

  Februari 2008 Februari 2007 FÖRÄNDRING, %
2/07-2/08
Statistikcentralens arbetskraftsundersökning:
Sysselsatta totalt 2 465 2 420 1,9
- löntagare 2 156 2 097 2,8
- företagare och företagarfamiljemedlemmar 310 323 -4,0
Relativt sysselsättningstal, % 68,9 68,1 0,82
Arbetslösa 1 168 197 -14,7
Relativt arbetslöshetstal, % 6,4 7,5 -1,12
Arbetskraften totalt 2 633 2 617 0,6
Arbetskraftsandel, % 65,9 65,9 0,12
Utanför arbetskraften totalt 1 362 1 357 0,4
 
Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik:
Arbetslösa arbetssökande 210 235 -10,5
- arbetslösa längre än ett år 47 57 -17,4
Sysselsatta genom stödåtgärder 35 41 -15,0
I arbetskraftsutbildning 31 35 -8,8
I arbetspraktik, arbetsalternering 17 19 -8,1
Nya lediga arbetsplatser vid arbetskraftsbyråerna 66 59 11,9
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal
 1 Statistikförda enligt Internationella Arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer
2 procentenheter

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i februari 2008 till 168 000, dvs. 29 000 färre än i februari året innan. Det relativa arbetslöshetstaletvar 6,4 procent, dvs. 1,1 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) var i februari 6,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15-24-åringar, var i februari 16,5 procent, vilket var tre procentenheter lägre än i februari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet*) bland unga var 15,3 procent.

I slutet av februari 2008 fanns det vid arbetskraftsbyråerna totalt 210 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa och bestämmelserna för arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 25 000 mindre än i februari året innan. Arbetslösheten minskade från året innan inom alla TE-centralers verksamhetsområden. Antalet arbetslösa som placerats med arbetskraftspolitiska åtgärder var 11 000 färre jämfört med februari i fjol. Åtgärderna gällde 3,2 procent av arbetskraften. Det fanns 21 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år registrerade vid arbetskraftsbyråerna. Antalet var 3 000 mindre än i februari året innan. I februari anmäldes 66 000 nya lediga arbetsplatser till arbetskraftsbyråerna, dvs. 7 000 fler än i februari året innan.

Arbetskraftsundersökningens innehåll och datainsamling reviderade

I början av år 2008 har arbetskraftsundersökningen reviderats, vilket har utvidgat undersökningens innehåll. Definitionerna på vissa begrepp har också ändrats. Revideringarna baserar sig på EU-förordningar och med hjälp av dem eftersträvar man jämförbarhet med arbetskraftsstatistik i EU-länderna.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001_sv.html

Skillnader mellan arbetskraftsundersökningen och arbetsförmedlingsstatistiken

Sysselsättningsläget följs varje månad upp med hjälp av både Statistikcentralens urvalsbaserade arbetskraftsundersökning och arbets- och näringsministeriets registerbaserade arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver situationen månadens sista vardag. Uppgifterna i arbetskraftsundersökningen samlas in för alla veckor i månaden.

Arbetskraftsundersökningen följer Internationella arbetsorganisationen ILO:s rekommendationer för statistikföring och den praxis som förutsätts av Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Enligt dessa statistikförs en person som arbetslös om han/hon fyllt 15 år och är utan arbete samt under de senaste fyra veckorna aktivt har sökt arbete och är disponibel för arbete inom två veckor. Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på lagstiftning och administrativa bestämmelser.

Grunderna för statistikföring av arbetslöshet i arbetskraftsundersökningen avviker från de statistikgrunder som tillämpas i arbetsförmedlingsstatistiken i fråga om hur aktivt den arbetslösa söker arbete och i vilken mån han/hon står till arbetsmarknadens förfogande. På grund av skillnaderna i statistikföringen kan antalet arbetslösa arbetssökande avvika från antalet arbetslösa räknat enligt ILO:s rekommendationer. Skillnaderna har presenterats på webbadressen http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_002.html

De siffror som bygger på arbetskraftsundersökningen omfattar slumpmässig variation som föranleds av urvalet. Exempelvis det relativa arbetslöshetstalets konfidensintervall på 95 procent, dvs. felmarginalen, är ungefär ± 0,5 procentenheter i februari. Konfidensintervallet för antalet arbetslösa i februari är ungefär ±14 000 personer.

*) Läs om den säsongrensade trenden och begränsningarna av dess användning
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2007-06-19_men_003.html (på finska)

Tolkningen av årsförändringarna i arbetskraftsundersökningens nyckeltal beskrivs i artikeln Työllisyyden ja työttömyyden tunnusluvut täydentävät toisiaan (på finska).

Förfrågningar: Statistikcentralen: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434. Informationstjänst/Arbetskraftsundersökning (09) 1734 2030, tyovoimatutkimus@stat.fi
Arbetskraftsstatistikens ingångssida: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/index_sv.html

Arbets- och näringsministeriet: Petri Syvänen 010 60 48050, internet: http://www.tem.fi/sysselsattningsoversikt

EU:s senaste säsongrensade arbetslöshetssiffror (på engelska)