De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Koldioxidekvivalenter

Gemensam måttenhet för utsläpp av växthusgaser. Används för att beräkna den sammanlagda växthuseffekten av olika växthusgasutsläpp.

Namnet på begreppet har ändrats, se begrepp Hiilidioksidiekvivalentti.Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 20.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa