De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Antal anställda

Med antalet anställda avses antalet heltidsanställda i företaget under en kalendermånad. Till exempel två halvtidsanställda arbetstagare motsvarar en heltidsanställd. Indikatorn för personalantal estimeras från två år gamla personaluppgifter i företags- och arbetsställregistret på basis av lönesummautvecklingen, som rensats från den senaste förändringen i inkomstnivån. Antalet anställda hos företagare estimeras på basis av utvecklingen av omsättningen. Optionernas och bonuslönernas effekter har avlägsnats från indikatorn för personalantal.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa