De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Materialflödesräkenskaper (EW-MFA)

Materialflödesräkenskaperna beskriver hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat sätt transporterats eller omvandlats, råvaror och förädlingsprodukter som importerats från utlandet samt export av råvaror och förädlingsprodukter. Statistiken omfattar alla fasta, gasformiga och flytande material, förutom luft och vatten. Statistiken är enhetlig med ramen för Economy-wide material flow accounting (EW-MFA) som presenterats i EU:s förordning om miljöräkenskaper och FN:s handbok för miljöräkenskaper.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa