De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Kyotoprotokollet

Kyotoprotokollet, som lyder under FN:s klimatkonvention, var det första juridiskt bindande avtalet genom vilket utsläppen har minskats internationellt. Protokollet förpliktade de industriländer som nämns i bilagan att begränsa eller minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med de landsspecifika åtagandena i bilagan (Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008–2012). Åtagandena för utsläppsminskning uppdaterades för den andra åtagandeperioden (2013–2020).Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Kyotoprotokollet, som lyder under FN:s klimatkonvention, är det första juridiskt bindande avtalet genom vilket utsläppen har minskats internationellt. Protokollet förpliktade de industriländer som nämns i bilagan att begränsa eller minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med de landsspecifika åtagandena i bilagan (Kyotoprotokollets första åtagandeperiod 2008–2012). Åtagandena för utsläppsminskning uppdaterades för den andra åtagandeperioden (2013–2020).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 16.11.2022

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Ett juridiskt bindande protokoll till klimatkonventionen, vilket godkändes vid konventionsparternas tredje officiella konferens i Kyoto 1997. EU och Finland ratificerade protokollet i maj 2002. Protokollet trädde i kraft den 16 februari 2005. Protokollet ålägger de i bilaga B uppräknade länderna (industriländerna) att under åtagandeperioden 2008-2012 begränsa eller minska sina utsläpp av växthusgaser i enlighet med de åtaganden som anges i bilagan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 14.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa