De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Utbildningsnivå

Nivå för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån.

Anmärkning:
För att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta att personen har avlagt en utbildning på lägre utbildningsnivå.

Utbildningsnivån mäts både på grundval av den planerade totala längden eller den målsatta tiden och på grundval av hur krävande utbildningen är.

Utbildningsnivåer: småbarnspedagogik och förskoleundervisning (varierar i längd), lägre grundnivå (6 år), högre grundnivå (3 år, totalt 9 år från början av grundnivån), andra stadiet (3 år, totalt 12 år från början av grundnivån), specialyrkesutbildningsnivå (1–2 år, totalt 13–14 år från början av grundnivån) på lägsta högre nivå (2–3 år, totalt 14–15 år från början av grundnivån) lägre högskolenivå (3–4 år, totalt 15–16 år från början av grundnivån) högre högskolenivå (5–6 år, totalt 17–18 år från början av grundnivån) och forskarutbildningsnivå (2–4 år, totalt 19–22 år från början av grundnivån).

Måttet för utbildningsnivå kan inte direkt beräknas på basis av de utbildningslängder som presenteras i det här begreppet.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Klasser för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån.

Anmärkning 1: för att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta avläggande av en utbildning på lägre utbildningsnivå.
Anmärkning 2: utbildningsnivån mäts både på grundval av den planerade totala längden eller målsatt tid och på grundval av hur krävande utbildningen är.
Anmärkning 3: utbildningsnivåer: småbarnspedagogik och förskoleutbildning (varierar i längd), lägre grundnivå (6 år), högre grundnivå (3 år, totalt 9 år från början av grundnivån), andra stadiet (3 år, totalt 12 år från början av grundnivån), specialyrkesutbildningsnivå (1-2 år, totalt 13-14 år från början av grundnivån), lägsta högre nivå (2-3 år, totalt 14-15 år från början av grundnivån) lägre högskolenivå (3-4 år, totalt 15-16 år från början av grundnivån) högre högskolenivå (5-6 år, totalt 17-18 år från början av grundnivån) och forskarutbildningsnivå (2-4 år, totalt 19-22 år från början av grundnivån).
Anmärkning 4: måttet för utbildningsnivå kan inte direkt beräknas på basis av de utbildningslängder som presenteras i det här begreppet.
Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 6.5.2020 - 31.12.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Uppgifter om utbildning grundar sig på Statistikcentralens examensregister. I statistiken över befolkningsförändringar används sex utbildningsnivåer: grundnivå, mellannivå, lägsta högre nivå, lägre högskolenivå, högre högskolenivå och forskarutbildningsnivå.

Utbildningsnivån mäts enligt utbildningstid. Personer som avlagt examen på grundnivå har högst 9 års utbildning. Då är det frågan om t.ex. folk-, mellan- och grundskolexamina. Personer som avlagt examen på mellannivå har 11-12 års utbildning. Utbildning av det här slaget är t.ex. studentexamen, yrkesinriktade examina på 1-3 år och yrkesinriktade grundexamina. Utbildning på lägsta högre nivå tar 2-3 år efter mellannivån. Dessa är t.ex. tekniker-, merkonom- och sjukskötarexamina, som inte är yrkeshögskoleexamina. Slutförd utbildning på lägre högskolenivå kräver 3-4 år studier på heltid efter mellannivån. Till utbildning på lägre högskolenivå räknas t. ex. yrkeshögskoleexamina och lägre högskoleexamina. Examen på högre högskolenivå kräver i regel 5-6 års studier på heltid efter mellannivån. Till utbildning på högre högskolenivå räknas t.ex. magisterexamina och specialiseringsexamina för läkare. Examen på forskarutbildningsnivå kräver självständigt och publiceringsdugligt forskningsarbete eller avhandling. Examina är vetenskapliga licentiat- eller doktorsexamina.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1998 - 5.5.2020

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa