De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Dödfödd

Bland dödfödda räknas de foster eller nyfödda som vid födelsen inte uppvisar livstecken och havandeskapet varat i minst 22 veckor eller födelsevikten varit minst 500 gram. Missfall i ett tidigare skede av havandeskapet räknades inte som dödfödda och de statistikförs inte heller i statistiken över dödsorsaker.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WHO

Som dödfödda betraktas enligt Världshälsoorganisationens (WHO) definition nyfödda som väger minst 500 g, eller om födelsevikten inte kan fastställas, nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor. WHO:s definition har tillämpats sedan år 1987.

Befolkningsregistercentralen samlar inte in uppgifter om dödfödda. Uppgifter om dessa fås på basis av de intyg angående dödfödda som utfärdas av läkare. Intyget sänds av verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård eller resp. läkare till länsstyrelsen, som vidarebefordrar intyget till Statistikcentralen. (Förordningarna 948/73 och 99/98)

Antalet dödfödda i statistiken över befolkningsförändringar avviker från antalet dödfödda i statistiken över dödsorsaker. Det finns två orsaker till avvikelsen. För det första används WHO:s definition på dödfödda i statistiken över befolkningsförändringar. Då är den nyföddes vikt den primära faktorn i definitionen. I statistiken över dödsorsaker är den primära faktorn i definitionen antalet graviditetsveckor. För det andra väntar vi kortare tid på uppgifterna om dödfödda då det gäller statistiken över befolkningsförändringar än då det gäller statistiken över dödsorsaker.
Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WHO

Fr.o.m. 2003 års statistik över befolkningsförändringar används samma nationella definition som i dödsorsaksstatistiken: dödfödda är nyfödda som väger minst 500 g, eller nyfödda som är döda vid födseln efter en graviditetstid på minst 22 veckor.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • WHO

Jaa