De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Nettointäkter från leasingverksamhet

Leasingintäkter som erhållits enligt leasingavtal med avdrag för avskrivningar på leasingobjekten enligt plan. Inkluderar också nedskrivningar av leasingobjekt och realisationsvinster och -förluster på leasingtillgångar, provisioner från kunder samt andra intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till leasingavtal. Övriga intäkter från och kostnader för leasingverksamheten resultatförs i den intäkts- eller kostnadspost som motsvarar intäkts- eller kostnadsslaget i fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa