De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Slam

Blandning av vätska och däri uppblandat finfördelat fast ämne i hög koncentration. I avfallsstatistiken redovisas avfallsblandningar inklusive sitt vätskeinnehåll, utom i fråga om slamprodukter, där mängden fast ämne är relativt liten i förhållande till mängden vatten.

I fråga om slam från vattenreningsverk räknas endast slammets torrsubstans som avfall i avfallsstatistiken.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Närbegrepp


Jaa