De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Näringsförbud

Näringsförbud kan meddelas en enskild näringsidkare som driver rörelse för vilken bokföringsskyldighet bestäms i bokföringslagen (655/1973), en bolagsman i ett öppet bolag, en ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag och en personmedlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering, samt den som är styrelsemedlem eller verkställande direktör i ett samfund eller i annan därmed jämförbar ställning samt den som faktiskt leder ett samfund eller en stiftelse eller en utländsk filial eller sköter dess förvaltning.

Näringsförbud kan meddelas den som avses ovan om han vid drivandet av rörelse väsentligen har åsidosatt de lagstadgade skyldigheter som hänför sig därtill eller om han vid drivandet av rörelse har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande. Näringsförbud kan också meddelas för följande brott: spridning av pornografisk bild (Strafflagen 17:18 §), grov spridning av barnpornografisk bild (Strafflagen 17:18a §), innehav av barnpornografisk bild (Strafflagen 17:19 §), människohandel (Strafflagen 25:3 §) och grov människohandel (Strafflagen 25:3a §). Näringsförbud kan också meddelas för brotten koppleri (Strafflagen 20:9 §) och grovt koppleri (Strafflagen 20:9a §), om dessa har riktats mot en person under 18 år.

Näringsförbud kan meddelas för minst tre och högst sju år. (Lagen om näringsförbud 1059/1985).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa