De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Jordbrukets miljöstöd

Jordbrukets miljöstöd är ett av staten och EU finansierat miljöstödssystem för att minska miljöbelastningen från jordbruket, främja skötseln av jordbrukslandskap och bevara den biologiska mångfalden. Stödet beviljas huvudsakligen till jordbrukare som ersättning för miljöskyddsutgifter.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa