De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lantbruk

I lantbruksregistrets statistik definieras en lantbrukslägenhet (maatila) som en s.k. "aktiv gård" (aktiivitila) på vilken det bedrivs jordbruksproduktion på en utnyttjad jordbruksareal om minst en hektar. En gård på vilken det bedrivs jordbruksproduktion räknas som lantbrukslägenhet även om den utnyttjade jordbruksarealen är mindre än en hektar, om gårdens ekonomiska storlek är minst en europeisk måttenhet (ESU), dvs. 1200 euro.

I inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruket definieras en gårdsbruksenhet (maatila) som en statistisk lantbruksregisterenhet som har en odlad jordbruksareal om minst 2 hektar och som innehas av en fysisk person.

I företags- och inkomststatistiken över gårdsbruket definieras en gårdsbruksenhet (maatila) som en statistisk lantbruksregisterenhet med en odlad åkerareal på över 2 hektar. En ytterligare förutsättning för att gården skall ingå i företags- och inkomststatistikens undersökningspopulation är att den beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

En gård där man kan bedriva självständigt jordbruk. Lantbruk på mer än 5 hektar definieras som affärsföretag. I företags- och arbetsställeregistret ingår dock bara de lantbruk som verkar som arbetsgivare eller som betalar mervärdesskatt på företagsverksamheten.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2006

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa