De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Övrig utlåning

Den här klassen omfattar andra än ovan nämnda kreditgivningsposter inom utlåning II. Hit hör bl.a. avtalsfinansiering för vilken inget avbetalningsavtal ingåtts och lagerfinansiering i samband med finansiering av rörelsekapital. Också kombinationer av olika finansieringsformer, såsom betalningstid- och kreditfinansiering, hör hit om de inte klart kan hänföras till någon annan klass.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa