De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Nationell inventeringsrapport

En rapport med resultaten från den nationella inventeringen av växthusgaser, som årligen ska sändas till FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU och i fortsättningen också till Parisavtalet. Inventeringsrapporten innehåller uppgifter om bl.a. utvecklingen av parternas utsläpp och upptag av växthusgaser, utsläppskällorna, de metoder, antaganden och informationskällor som använts vid beräkningen av utsläpp, omräkningar, osäkerhetsbedömningen och kvalitetssäkringen.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

En rapport med resultaten från den nationella inventeringen av växthusgaser, som årligen ska sändas till FN:s klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU och i fortsättningen också till Parisavtalet. Inventeringsrapporten innehåller uppgifter om bl.a. utvecklingen av parternas utsläpp och upptag av växthusgaser, utsläppskällorna, de metoder, antaganden och informationskällor som använts vid beräkningen av utsläpp, osäkerhetsbedömningen och kvalitetssäkringen.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 16.11.2022

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Närbegrepp

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Årlig rapport över växthusgasinventeringens resultat som skall tillställas klimatavtalets sekretariat och EU-kommissionen. Inventarierapporten innehåller uppgifter om bl.a. utvecklingen av landets växthusgasutsläpp, uppgifter om utsläppskällorna och de metoder som använts för att beräkna utsläppen, samt om antaganden och informationskällor, osäkerhetsgranskning, kvalitetssäkring och kvalitetskontroll.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 14.10.2021

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa