De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Huvudnäringsgren

Näringsgrenen definieras för alla företag och egentliga arbetsställen separat på indelningens mest exakta nivå.

Huvudnäringsgrenen för ett företag bestäms på basis av den värdeökning som uppstår i företagets arbetsställen som verkar inom olika näringsgrenar. Värdeökningen har nära anknytning till förädlingsvärdet. Värdeökningen för företagets olika näringsgrenar erhålls genom att multiplicera antalet anställda vid varje arbetsställe med den genomsnittliga värdeökningen för arbetsställets näringsgren och ställa denna uppgift i relation till arbetsställets verksamhetstid under räkenskapsperioden för statistikåret. Huvudnäringsgrenen definieras fas för fas från näringsgrensindelningens bokstavsnivå till den mest exakta nivån. Företagets huvudnäringsgren är den näringsgren där räkenskapsperiodens värdeökning är som störst.

Företagets huvudnäringsgren kan ändras t.ex. i och med bolagisering, då en betydande del av företaget, med tanke på den totala värdeökningen, blir självständigt.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa