De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Småhustomt

I prisstatistiken över fastigheter har egnahemstomter, dvs. obyggda småhustomter definierats utgående från datainnehållet i fastighetsregistret enligt följande villkor: Fastigheten används för byggande av bostadshus och det finns inga byggnader på fastigheten. Fastigheten är inte heller belägen i ett strandplaneområde. Ifall fastigheten finns i ett byggnads- eller strandplaneområde ska plantypen vara avsedd för småhuskvarter, uppgifter om byggrätt finns i registret och exploateringstalet är under 0,5. I glesbygder kan det sista villkoret inte granskas eftersom plantypen och byggrätten inte har definierats i planeområdet i fråga.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa