De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Värdepappersföretag

Med värdepappersföretag avses företag som av Finansinspektionen erhållit koncession att verka som värdepappersföretag. Värdepappersföretagen får bedriva vidarebefordran och utförande av order avseende finansiella instrument, handel med finansiella instrument för egen räkning, kapitalförvaltning, investeringsrådgivning, ordnande av emission och garantiverksamhet för finansiella instrument samt ordnande av multilateral handel. Dessutom får värdepappersföretag erbjuda sidotjänster förknippade med ovan nämnda, vilka är bl.a. förvaring av finansiella instrument och produktion och tillhandahållning av investeringsanalyser.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Värdepappersföretag är företag som erhållit koncession som värdepappersföretag av Finansinspektionen. Värdepappersföretag får sköta värdepappersförmedling, fondkommissionsrörelse, marknadsgarantrörelse, värdepappershandel, emissionsgaranti, emissionsarrangemang och förmögenhetsförvaltning.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • 1.1.1900 - 31.12.2007

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa