De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Riktningsprincipen

Finansiella fordringar och skulder nettoförs i uppgifterna om direktinvesteringar enligt riktningsprincipen utgående från riktningen av ägarkontrollen/inflytandet mellan direktinvesteraren och investeringsobjektet. Direktinvesteringar i Finland beskriver det kapital som en utländsk investerare har direktinvesterat i ett företag i Finland och som investeraren har kontroll eller inflytande över. Direktinvesteringar i utlandet beskriver på motsvarande sätt det kapital som en finländsk investerare har direktinvesterat i ett företag i utlandet som investeraren har kontroll eller inflytande över. Omvända investeringar, dvs. finansiella fordringar som den sammanslutning som är föremål för direktinvesteringen har på direktinvesteraren, och investeringar mellan systerföretag beaktas i uppgifterna enligt riktningsprincipen. Finansiella fordringar och skulder redovisade av systerföretag vars yttersta bestämmande inflytande är i Finland, nettoförs och bokförs som direktinvesteringar från Finland till utlandet. På motsvarande sätt gäller att finansiella fordringar och skulder redovisade av systerföretag vars yttersta bestämmande inflytande är i utlandet, nettoförs och bokförs som direktinvesteringar från utlandet till Finland. Uppgifter om direktinvesteringar enligt riktningsprincipen publiceras i statistiken över utländska direktinvesteringar. Den reviderade riktningsprincipen hänför sig till riktningsprincipen enligt de nya standarderna för statistikföring (BPM6/BD4).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • IMF

Jaa