De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Enhetskoordinat

I Finland används ett nationellt kartkoordinatsystem (KKS) baserat på Gauss-Krügers projektion i samband med det riksomfattande kartarbetet och bestämningen av plankoordinater. För bestämning och angivning av KKS-baserade koordinater kan man använda sig av ett grundkoordinatsystem eller av enhetskoordinatsystemet EKS. Koordinater angivna i EKS kallas för enhetskoordinater.

I det nationella kartkoordinatsystemet KKS har Finlands territorium indelats i sex projektionszoner. I praktiken används bara fyra zoner, eftersom de två yttersta zonerna ligger längs landets yttersta östliga respektive västliga gräns. De fyra zonernas centralmeridianer ligger på 21, 24, 27 och 30 grader östlig bredd. Projektionszonerna är bredast i södra Finland och smalnar av mot norr. Ett objekts östliga koordinat bestäms av dess avstånd från centralmeridianen. Den nordliga koordinaten bestäms av avståndet från ekvatorn.

I grundkoordinatsystemet anges positionen i zonenlig projektion i s.k. zonkoordinater. Enhetskoordinatsystemet avviker från grundkoordinatsystemet på så sätt att Finland är avbildat i en enda bred zon i stället för fyra olika zoner. Centralmeridianen för denna zon ligger på 27 grader östlig bredd, dvs. samma latitud som grundkoordinatsystemets tredje zon. Enhetskoordinatsystemet används vid presentation av information som omfattar hela landet eller områden som sträcker sig över flera zoner i grundkoordinatsystemet.

I Statistikcentralens geografiska informationsmaterial används enhetskoordinatsystemet, om inte annat anges.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa