De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Allmänt bibliotek

Ett allmänt bibliotek är ett kommun- eller stadsbibliotek. Biblioteket är öppet för alla och dess samlingar är tillgängliga för allmänheten. Bland de allmänna biblioteken finns huvudbibliotek, filialbibliotek, anstaltsbibliotek, bokbussar, bokbåtar samt andra serviceställen. Enligt bibliotekslagen (4.12.1998/904) ska varje kommun ordna bibliotekstjänster, antingen själv eller tillsammans med andra kommuner eller på något annat sätt. Det allmänna bibliotekets egna samlingar kan användas och lånas gratis på biblioteket.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Opetus- ja kulttuuriministeriö

Jaa