De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Miljörelaterade avgifter

Miljörelaterade avgifter omfattar i Finland vederlagsbaserade kommunala vatten- och avloppsvattenavgifter samt avfallshanteringsavgifter.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • OECD

Jaa