De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Företagsgrupp

En företagsgrupp är en ekonomisk helhet som bildats av ett eller flera företag och där moderbolaget ensamt eller tillsammans med andra företag som hör till företagsgruppen har bestämmande inflytande i ett eller flera andra företag (dotter). Som företagsgrupp behandlas också sådana enskilda företag som verkar i Finland och som har moderbolag i utlandet.

Till företagsgrupper räknas alltså alla huvudkoncerner i Finland med koncernbokslut och koncernstruktur. Underkoncerner statistikförs inte separat, utan de ingår i huvudkoncernena.

Jfr koncern.

Definitionen av företagsgrupp bygger på förordningen om statistiska enheter (EEG 1993/696).Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa