Dataskyddsbeskrivning 12.5.2018: Statistikcentralens utlottningslista för datainsamlingarna för personer

1. Registeransvarig

Statistikcentralen
Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN
Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors
Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Laura Lohikoski, tfn 029 551 3396

sihteerit_tieto_ja_tilastopalvelut@stat.fi

 

Dataskyddsansvarig: Johanna Rantanen,
tietosuoja@stat.fi

2. Registrets namn

Utlottningslista för datainsamlingarna för personer

3. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ett fastställt antal presentkort värda 100 € utlottas bland alla som under det aktuella året deltagit i Statistikcentralens datainsamlingar för personer (TK-00-1719-17). För att kunna genomföra utlottningen och leverera presentkorten behövs uppgifter om de personer som valts med i urvalet. På basis av kontaktinformationen kan presentkorten levereras till vinnarna. Alla som deltagit i Statistikcentralens datainsamlingar för personer har blivit informerade om utlottningen i ett följebrev.

4. Registrerade och uppgifter om dem (gruppen/grupperna av registrerade och de uppgifter eller uppgiftskategorier som hör samman med dessa)

Personen har besvarat Statistikcentralens urvalsenkät, t.ex. arbetskraftsundersökningen, undersökningen om inkomster och levnadsförhållanden, konsumentbarometern eller en motsvarande datainsamling som ingår i Statistikcentralens årsprogram. I utlottningen används urvalsnumret eller pseudokoden samt datainsamlingens kod.

När utlottningen har genomförts, letar man fram vinnarnas kontaktinformation i urvalen. De finns på en skyddad skiva. Inga personuppgifter finns i utlottningsfilen. Personuppgifterna till vinnarna i utlottningen söks från den skyddade skivan på basis av urvalsnumret eller pseudokoden i datainsamlingen.

I urvalsfilen finns personbeteckningen som behövs för att uppdatera kontaktinformationen. Den uppdaterade kontaktinformationen till vinnarna tas fram och presentkorten levereras till dem per post. Med presentkortet skickas ett brev med information om utlottningen.

T.ex. S- och K-gruppens presentkort gäller i 24 månader efter att de laddats eller använts. Statistikcentralen svarar för skatterna på presentkortet. Ett protokoll förs över utlottningarna.

Uppgiftstyper: personuppgifter

Identifikationsuppgifter: urvalsnummer, förnamn, efternamn, telefonnummer, adress, personbeteckning

Känsliga uppgifter: Inga

Andra uppgifter eller uppgiftskategori: -

Klassificeringsuppgifter för personen -

5. Stadgeenligt utlämnande av personuppgifter och översändande av uppgifter till stater utanför EU eller EES

Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående i identifierbar form.

Statistikcentralen översänder inte personuppgifter till länder utanför EU och EES.

6. Källor som i regel används för registret

Statistikcentralen: befolkningsdatasystem

Statistikcentralen: urvalsmaterial

7. Principer för skydd av registret

De uppgifter som samlats in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 16 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Alla anställda vid Statistikcentralen undertecknar ett sekretessavtal, där den anställda förbinder sig att inte röja sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får i sitt arbete. Uppgifter får bara behandlas av sådana anställda som behöver dem för att sköta sin uppgift.

Skyddet av registeruppgifter grundar sig på passerkontroll och personliga användaridentifikationer och begränsning av användarrättigheter. Genom att ta säkerhetskopior sörjer man för att uppgifterna inte försvinner.

8. Tid för bevarande av personuppgifter

Det statistiska materialet bevaras varaktigt i elektroniskt format.