Tietosuojaseloste 7.8.2023: Työvoimatutkimus

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan henkilötietojesi käsittelystä ja sinulle kuuluvista oikeuksista osallistuessasi työvoimatutkimuksen tiedonkeruuseen (Labour Force Survey).

Tutkimuksella kerätään jatkuvasti tietoja 15–89-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä ja työajoista.

Työvoimatutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa Suomen 15–89-vuotiaan väestön työmarkkinoille osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä, työttömyyden kestosta, työajoista, työnhakutavoista sekä koulutukseen osallistumisesta.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS

Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Pertti Taskinen, puh. 029 551 2690

tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

2. Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Elina Tavast

Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

S-posti: tietosuoja@tilastokeskus.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Tilastokeskuksesta annetun lain (48/1992) 2 §:n mukaan Tilastokeskuksen tehtävänä on laatia yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja.

Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työvoimatilastojen laatiminen kansalliseen käyttöön ja EU:n neuvoston ja parlamentin sekä komission asetusten mukaisten vaatimusten mukaan muokattuna EU:n tilastoviraston Eurostatin EU-työvoimatutkimuksen aineistoksi. Työvoimatutkimus toteutetaan perustuen sosiaalitilastojen kehysasetus IESS:ään (EU) 2019/1700 ja sitä tarkentavaan sosiaalitilastoja koskevaan delegoituun asetukseen tiedonkeruiden ajoituksista/rullaamisesta (EU) 2020/256 sekä toimeenpanoasetuksiin (EU) 2019/2180 ja (EU) 2019/2181 sekä erityisesti työvoimatutkimusta koskevaan delegoituun säädökseen (EU) 2019/257 ja toimeenpanoasetukseen (EU) 2019/2240.

Lisäksi rekisterin tietoja voidaan käyttää Tilastokeskuksen toimialaan kuuluvien muiden tilastojen laatimiseen ja tässä tarkoituksessa yhdistää muiden rekistereiden tietoihin. Lisäksi tietoja voidaan käsitellä ja yhdistää muihin tietoihin tieteellisissä tutkimuksissa tai yhteiskuntaoloja koskevissa tilastollisissa selvityksissä. Tilastokeskus käyttää tietoja myös tilastoinnin kehittämiseen ja mahdollisesti julkaisee työvoimatutkimukseen perustuvia tietoja myös kokeellisissa tilastoissa.

Jokaiselle kohdehenkilölle postitetaan etukäteen tutkimuksesta kertova saatekirje. Myös tekstiviestejä ja sähköposteja lähetetään. Verkkolomakkeella vastaamattomille tehdään puhelinhaastattelu tai käyntihaastattelu Tilastokeskuksen tilastohaastattelijan toimesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (TSA) 6 artiklan 1 kohdan e-alakohdan perusteella yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja (esim. terveystiedot) käsitellään tietosuojalain 6 §:n 7 kohdan perusteella.

4. Henkilötietojen säilytysaika

Valmis tilastoaineisto säilytetään Kansallisarkiston tekemän päätöksen mukaisesti sähköisessä muodossa pysyvästi. 

Säilytettävään aineistoon ei sisälly tiedonkeruun toteuttamisvaiheessa tarvittuja vastaajan suoran tunnistamisen mahdollistavia tietoja (nimi, osoite ja muut yhteystiedot/tavoittelutiedot). Ne hävitetään kolmen vuoden sisällä tiedonkeruun päättymisestä. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Työvoimatutkimus on otokseen perustuva haastattelu- ja verkkotutkimus, jossa kerätään tietoja 15–89-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä, työttömyydestä ja työajoista. Työttömyydestä selvitetään muun muassa työttömyyden kestoa, työnhakutapoja sekä tietoja ei-työllisten edellisestä työstä. Erikseen selvitetään esimerkiksi maahanmuuttoon liittyvää syytä, sekä koettua terveydentilaa. Lisäksi kysytään tietoja koulutukseen osallistumisesta.

Otostilasto, lkm: Otoskoko noin 12 500 henkeä/kk

Työvoimatutkimus on paneelitutkimus, jossa sama otoshenkilö on tutkimuksessa mukana 5 kertaa 1 1/2 vuoden aikana. Vuodessa otokseen kuuluu noin 66 000 eri henkilöä. 3/5 otoksesta vaihtuu vuosittain. Viidennellä tutkimuskerralla lisätään kotitalouden rakennetiedot ja haastatellaan kohdehenkilön kanssa samassa kotitaloudessa asuvat 15–89-vuotiaat. Lisäksi viidennellä tutkimuskerralla aineistoon liitetään erillisotos pelkästään yli 89-vuotiaiden muodostamista kotitalouksista Eurostatin tarpeisiin. Näitä kotitalouksia ei haastatella.

Valintaperiaatteet: Työvoimatutkimuksen tiedonkeruu perustuu Tilastokeskuksen väestötietokannasta satunnaisesti poimittuun otokseen. Perusjoukko on maassa pysyvästi asuva 15–89-vuotias väestö.

Tunnistetiedot: Henkilötunnus ja kohdenumero (eli yksikäsitteinen juokseva numero): Tilastokeskuksen käytössä tunnistetietoina on kohdenumero ja tarvittaessa myös henkilötunnus. Eurostatille lähetettävässä tiedostossa tunnistetietona on vain yksilöivä järjestysnumero. Nimi-, puhelin- ja osoitetiedot sekä sähköpostiosoite ovat käytössä ainoastaan tiedonkeruuvaiheessa.

 

Arkaluonteiset tiedot: Ammattijärjestöön kuuluminen, rekisteröity parisuhde (rekisteritieto) muokataan yleisemmäksi siviilisäätyä kuvaavaksi tiedoksi.

 

Tietojen keräämiseen käytettävät henkilötiedot

Nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Tilastoaineiston muodostamiseen ja täydentämiseen käytettävät henkilötiedot

Muut tiedot tai tietoryhmä: sukupuoli, syntymäaika, siviilisääty, syntymämaa, ikä, asuinkunta, äidinkieli, kansalaisuus, koulutustietoja, suoritettu tutkinto, työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja sekä työaikaa ja työjärjestelyjä kuvaavia tietoja.

Lisäksi tilastoaineistoon on mahdollista liittää tulevaisuudessa tutkimustarkoituksiin seuraavia henkilötietoja

Tulevaisuudessa aineistoon voidaan liittää tutkimustarkoituksiin myös tulo-, eläke- ja etuustietoja sekä terveys- ja kuolemansyytietoja.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä ja rekisteri

Tilastokeskus: Tilastokeskuksen väestötietokanta, tutkintorekisteri ja työssäkäyntitilasto.

Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnhakijarekisteri.

Verohallinto: Tulorekisteri ja ammattiyhdistykseen kuuluminen.

Suorat tiedonkeruut

Suora tiedonkeruu: Työvoimatutkimus.

Rekisteröidyn oma ilmoitus: Tiedot on kerätty suoraan rekisteröidyltä.

Tiedon saantitapa: Puhelinhaastattelu, verkkolomake tai käyntihaastattelu.

Yhteystietojen lähde

Henkilövastaajien yhteystietoja ovat osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä saman kotitalouden jäsenten nimissä olevat vastaavat tiedot. Tiedot ovat peräisin väestötietojärjestelmästä ja niiltä viranomaisilta, joilta tiedot saadaan tilastolakiin perustuen. Lisäksi yhteystietoja saadaan julkisista lähteistä, kuten puhelinoperaattoreilta sekä vastaajalta itseltään tai muuten tiedonkeruun yhteydessä.

7. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta tunnistettavassa muodossa ulkopuolisille. Käyttölupa voidaan antaa yksittäistapauksissa tieteellistä tutkimusta tai tilastollista selvitystä varten siten, että suoran tunnistamisen mahdollistavat tiedot on poistettu.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-maiden ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Tilastokeskus ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää sellaisiin kolmansiin maihin, joiden osalta Euroopan komissio on antanut päätöksen henkilötietojen suojan riittävyydestä.

Käyttöluvalla aineistoja voidaan käsitellä etäkäyttöjärjestelmässä myös niistä EU:n ulkopuolisista maista, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on päätöksellään määritellyt riittäväksi. Luettelo näistä maista julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja Euroopan komission verkkosivuilla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Tietoa rekisteröidyn oikeuksista löytyy Tilastokeskuksen verkkosivuilta www.stat.fi/meta/tietosuoja/index.html

11. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että henkilötietojasi käsitellään lainvastaisesti, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti tietosuoja(at)om.fi
Puhelinvaihde 029 566 6700
Kirjaamo 029 566 6768

Lisätietoa valituksen tekemisestä löydät tietosuojavaltuutetun toimiston kotisivuilta osoitteesta www.tietosuoja.fi

12. Muu informaatio

-