Dataskyddsbeskrivning 7.8.2023: Arbetskraftsundersökning

I denna dataskyddsbeskrivning finns information om behandlingen av dina personuppgifter och om dina rättigheter när du deltar i datainsamlingen för arbetskraftsundersökningen (Labour Force Survey).

Inom ramen för undersökningen samlar man kontinuerligt in uppgifter om den 15–89 år gamla befolkningens deltagande i arbete, sysselsättning, arbetslöshet och arbetstider.

Arbetskraftsundersökningen producerar internationellt jämförbara uppgifter om Finlands 15–89 år gamla befolknings deltagande på arbetsmarknaden, sysselsättning, arbetslöshet, arbetslöshetens längd, arbetstider, sätt att söka arbete samt deltagande i utbildning.

 

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner

Statistikcentralen

Postadress: 00022 STATISTIKCENTRALEN

Besöksadress: Verkstadsgatan 13, Helsingfors

Telefon: 029 551 1000 (växel)

Kontaktperson: Pertti Taskinen, tfn 029 551 2690

E-post: tyovoimatutkimus@stat.fi

2. Dataskyddsombud

Dataskyddsombud: Elina Tavast

Telefon: 029 551 1000 (växel)

E-post: tietosuoja@stat.fi

3. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

Enligt 2 § i lagen om Statistikcentralen (48/1992) har Statistikcentralen till uppgift att framställa statistik som beskriver samhällsförhållanden.

Huvudsakligt ändamål: Att framställa arbetskraftsstatistik för nationellt bruk samt som material för EU:s statistikbyrå Eurostats EU-arbetskraftsundersökning, bearbetat enligt kraven i EU-rådets, -parlamentets och -kommissionens förordningar. Arbetskraftsundersökningen genomförs utifrån ramförordningen för socialstatistik IESS (EU) 2019/1700 och den preciserande delegerade förordningen om socialstatistik (EU) 2020/256 om tidtabeller/löpande planering för datainsamlingar samt genomförandeförordningarna (EU) 2019/2180 och (EU) 2019/2181 och i synnerhet den delegerade rättsakten (EU) 2019/257 och genomförandeförordningen (EU) 2019/2240 om arbetskraftsundersökningen.

 

Registeruppgifterna kan dessutom användas för att framställa annan statistik som hör till Statistikcentralens verksamhetsområde och de kan i detta syfte slås samman med uppgifter i andra register. Dessutom kan uppgifterna behandlas och sammanslås med andra uppgifter i vetenskapliga undersökningar eller statistiska utredningar som gäller samhällsförhållanden. Statistikcentralen använder uppgifterna också för att utveckla statistikföringen och publicerar eventuellt uppgifter som baserar sig på arbetskraftsundersökningen i experimentell statistik.

Till varje urvalsperson skickas i förväg ett följebrev per post med uppgifter om undersökningen. Också sms och e-post skickas. De som inte besvarat webblanketten får delta i en telefonintervju eller besöksintervju som görs av Statistikcentralens statistikintervjuare. Det är frivilligt att delta i undersökningen.

Personuppgifter behandlas med stöd av artikel 6.1 e i EU:s allmänna dataskyddsförordning för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifter som hör till särskilda kategorier av personuppgifter (t.ex. hälsouppgifter) behandlas med stöd av 6 § 7 punkten i dataskyddslagen.

4. Period under vilken personuppgifterna kommer att lagras

Det färdiga statistiska materialet lagras varaktigt i elektroniskt format i enlighet med Riksarkivets beslut. 

I det material som lagras ingår inte sådana uppgifter som behövs i samband med genomförandet av datainsamlingen och som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren (namn, adress och andra kontaktuppgifter/uppgifter för kontakttagning). De förstörs inom tre år efter att datainsamlingen avslutats. 

5. Personuppgifter som behandlas

Arbetskraftsundersökningen är en urvalsbaserad intervju- och webbundersökning, i vilken uppgifter om deltagande i arbete, sysselsättning, arbetslöshet och arbetstider gällande befolkningen i åldern 15–89 år samlas in. När det gäller arbetslöshet utreds bl.a. arbetslöshetens längd, sätt att söka arbete samt uppgifter om icke-sysselsattas föregående arbete. En separat utredning görs t.ex. om orsaken till invandring samt upplevt hälsotillstånd. Dessutom frågas efter uppgifter om deltagande i utbildning.

Urvalsstatistik, antal: Urvalsstorlek omkring 12 500 personer/mån

Arbetskraftsundersökningen är en panelundersökning, där samma urvalsperson deltar i undersökningen 5 gånger under 1 ½ år. Under ett år omfattar urvalet omkring 66 000 olika personer. 3/5 av urvalet ändras årligen. Under den femte undersökningsomgången läggs hushållets strukturuppgifter till och de personer i åldern 15–89 år som bor i samma hushåll som urvalspersonen intervjuas. För att tillgodose Eurostats behov läggs dessutom ett separat urval till i materialet under den femte undersökningsomgången. Detta urval omfattar endast hushåll som bildas av personer som fyllt 89 år. Dessa hushåll intervjuas inte.

Urvalsprinciper: Datainsamlingen för arbetskraftsundersökningen baserar sig på ett slumpmässigt urval ur Statistikcentralens befolkningsdatabas. Populationen består av befolkningen i åldern 15–89 år som bor stadigvarande i Finland.

Identifikationsuppgifter: Personbeteckning och urvalsnummer (dvs. ett unikt löpande nummer): Statistikcentralen använder urvalsnumret som identifikationsuppgift och vid behov också personbeteckningen. I filen som levereras till Eurostat används bara ett unikt ordningsnummer som identifikationsuppgift. Namn-, telefon- och adressuppgifter samt e-postadress används bara i datainsamlingsskedet.

Känsliga uppgifter: Medlemskap i en fackförening, registrerat partnerskap (registeruppgift) omvandlas till en mer allmän uppgift som beskriver civilståndet.

Personuppgifter som behandlas när uppgifter samlas in

Namn och kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress)

Personuppgifter som används för att bilda och komplettera statistiskt material

Övriga uppgifter eller uppgiftskategori: kön, födelsedatum, civilstånd, födelseland, ålder, bostadskommun, modersmål, medborgarskap, utbildningsuppgifter, avlagd examen, uppgifter som beskriver sysselsättning, arbetslöshet och annan verksamhet samt uppgifter om arbetstid och arbetsarrangemang.

Dessutom är det möjligt att i framtiden sammanslå följande personuppgifter med statistikmaterialet för forskningsändamål

I framtiden kan vi komplettera materialet för forskningsändamål och lägga till uppgifter om inkomster, pensioner och förmåner samt hälso- och dödsorsaksuppgifter.

6. Källor som i regel används

Personuppgiftsansvarig och register

Statistikcentralen: Statistikcentralens befolkningsdatabas, examensregister och sysselsättningsstatistik.

Arbets- och näringsministeriet: Registret över arbetssökande.

Skatteförvaltningen: Inkomstregistret och medlemskap i fackförening.

Direkta datainsamlingar

Direkt datainsamling: Arbetskraftsundersökning.

Den registrerades egna upplysningar: Uppgifterna har samlats in direkt från den registrerade.

Hur uppgifter erhålls: Telefonintervju, webblankett eller besöksintervju.

Källa till kontaktinformation

Kontaktinformationen till intervjupersonerna är adress, e-postadress och telefonnummer samt motsvarande uppgifter om medlemmarna i samma hushåll. Uppgifterna härstammar från befolkningsdatasystemet och de myndigheter från vilka uppgifterna fås med stöd av statistiklagen. Dessutom fås kontaktinformation från offentliga källor, såsom telefonoperatörer, samt uppgiftslämnaren själv eller annars i samband med datainsamlingen.

7. Att lämna ut uppgifter

Personuppgifter lämnas i regel inte ut till utomstående i identifierbar form. Användningstillstånd kan i enskilda fall beviljas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar efter att sådana uppgifter som gör det möjligt att direkt identifiera uppgiftslämnaren har tagits bort.

8. Överföring till länder utanför EU och EES

I regel överför Statistikcentralen inte personuppgifter till länder utanför EU och EES. Personuppgifter får överföras till tredjeländer för vilka Europeiska kommissionen har fattat ett beslut om adekvat skydd av personuppgifter.

Med användningstillstånd kan data användas via ett distansanvändningssystem även från de länder utanför EU vars nivå på dataskyddet har definierats som tillräcklig i Europeiska kommissionens beslut. En lista över dessa länder publiceras i EU:s officiella tidning och på Europeiska kommissionens webbplats.

9. Automatiserat beslutsfattande

Personuppgifter används inte till automatiserat beslutsfattande.

10. Den registrerades rättigheter

Information om den registrerades rättigheter finns på Statistikcentralens webbsida

https://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html

11. Rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheten

Om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett olagligt sätt, kan du inge ett klagomål till dataombudsmannens byrå.

Dataombudsmannens byrå 
Besöksadress: Fågelviksgränden 4, 00530 Helsingfors 
Postadress: PB 800, 00531 Helsingfors 
E-post: tietosuoja(at)om.fi 
Telefonväxel: 029 566 6700 
Registratorskontor: 029 566 6768

Mer information om hur du lämnar in ett klagomål finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen www.tietosuoja.fi/sv.

12. Övrig information

-