Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Aikuiskoulutukseen osallistuminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/aku/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Aikuiskoulutustutkimus on laaja haastattelututkimus aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta ja oppimisesta. Tutkimus tuottaa kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta, oppimisesta, koulutushalukkuudesta ja –tarpeesta, opiskelukäsityksistä ja osallistumisen esteistä sekä aikuisten kielitaidoista.

Aikuiskoulutustutkimuksia on tehty Tilastokeskuksessa vuodesta 1980 alkaen noin viiden vuoden välein. Vuodesta 2006 lähtien tutkimus on toteutettu osana EU:n tilastoviraston Eurostatin Adult Education Survey -projektia, johon tiedot on kerätty noin 30 Euroopan maassa. Suomessa tutkimus on toteutettu Tilastokeskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteishankkeena.

Tietosisältö

Aikuiskoulutustutkimus antaa tietoa aikuisväestön osallistumisesta yleissivistävään ja ammatilliseen aikuiskoulutukseen sekä osallistumisessa tapahtuneista muutoksista. Lisäksi saadaan tietoja väestön koulutushalukkuudesta, koulutustarpeesta, koulutukseen osallistumisen esteistä ja koulutuskäsityksistä.

Aikuiskoulutusta on kuvattu niin sen järjestäjän, sisällön, laajuuden kuin koettujen vaikutustenkin suhteen. Eri tiedonkeruukierroksilla on lisäksi selvitetty erillisalueina mm. tietoteknisiä valmiuksia, vieraiden kielten taitoja ja erilaisia arkioppimisen ympäristöjä. Vuoden 1990 tiedonkeruusta lähtien on mukana ollut runsaasti aikuisten työelämää ja työhistoriaa kuvaavia tietoja.

Kerättävä perusaineisto on salassa pidettävää.

Käytetyt luokitukset

Ikä, sukupuoli, koulutusaste, sosioekonominen asema, kuntaryhmä.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tutkimuksen kohdejoukko on Suomessa asuva aikuisväestö (18-64 –vuotiaat) ja otoskoko on noin 5 000 henkilöä. Perusjoukkoa on tutkimustarpeiden pohjalta joinakin vuosina laajennettu ikärajauksen yläpäästä. EU-AES:n perusjoukkoon kuuluivat 25-64 -vuotiaat henkilöt.

Tiedonkeruu on toteutettu vuoteen 2006 asti käyntihaastatteluina. Vuonna 2012 käytettiin katotyössä apuna myös puhelinhaastatteluja. Vuonna 2017 tiedot kerättiin yhdistelmätiedonkeruuna käyntihaastatteluiden ja verkkokyselyn yhdistelmänä.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Aikuiskoulutustutkimus on tehty vuosina 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017.

Seuraavan tutkimuksen tiedot kerätään vuonna 2022.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Aikuiskoulutustutkimuksen 2012 tuloksia on raportoitu julkaisussa Osallistuminen aikuiskoulutukseen vuonna 2012 (toukokuu 2014).

Aikuiskoulutustutkimuksen 2017 tuloksia julkaistaan vuoden 2018 aikana.

Aikasarja

Tietoja on vuosilta 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 ja 2017.

Asiasanat

aikuiskoulutus, ammatillinen aikuiskoulutus, ammatillinen koulutus, henkilöstökoulutus, itseohjattu opiskelu, kielitaito, koulutus, muu kuin tutkintoon johtava koulutus, tietotekniikka, tutkintoon johtava koulutus

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/aku/yht.html

Lisätietoja

Tutkimusaineistot ovat käyttölupahakemuksella maksuttomia yliopisto- ja korkeakoulututkijoille.


Päivitetty 09.04.2018