Deltagande i vuxenutbildning

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/aku/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen om vuxenutbildning är en omfattande utredning om vuxna finländares deltagande i utbildning och lärande efter grundskolan Undersökningen ger internationellt jämförbar information om vuxenbefolkningens deltagande i utbildning, lärande, utbildningsintresse och -behov, uppfattningar om studier och hinder att delta i utbildning samt vuxna personers språkkunskaper.

Undersökningar om vuxenutbildning har gjorts vid Statistikcentralen sedan år 1980 med ungefär fem års mellanrum. Sedan år 2006 har undersökningen genomförts som en del av projektet Adult Education Survey hos EU:s statistikbyrå Eurostat. Uppgifter har samlats in från omkring 30 europeiska länder. I Finland har undersökningen genomförts som ett samprojekt mellan Statistikcentralen och Undervisnings- och kulturministeriet.

Uppgiftsinnehåll

Undersökningen ger information om vuxenbefolkningens deltagande i allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning samt om förändringar i deltagandet. Dessutom erhålls uppgifter om befolkningens utbildningsintresse, utbildningsbehov, hinder för deltagande i utbildning och uppfattningar om utbildning.

Vuxenutbildningen har beskrivits med avseende på såväl anordnare, innehåll, omfattning som upplevda effekter. Dessutom har man under olika datainsamlingsomgångar som specialområden utrett bl.a. datatekniska färdigheter, kunskaper i främmande språk och olika miljöer för vardagslärande. Fr.o.m. datainsamlingen år 1990 har undersökningen innehållit rikligt med information som beskriver vuxnas arbetsliv och arbetshistoria.

Primärmaterialet är sekretessbelagt.

Klassificeringar

Ålder, kön, utbildningsnivå, socioekonomisk ställning, kommungrupp.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Undersökningens målpopulation är vuxenbefolkningen som är bosatt i Finland (18–64-åringar) och urvalsstorleken är omkring 5 000 personer. På basis av undersökningsbehoven har populationen vissa år utvidgats i ålderskategorins övre del. EU-AES-populationen omfattade personer i åldern 25–64 år.

Datainsamlingen har genomförts som besöksintervjuer fram till år 2006. År 2012 användes i bortfallsarbetet också telefonintervjuer. År 2017 samlades uppgifterna in som en mixed-mode-datainsamling som kombinerar besöksintervjuer och en webbenkät.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Undersökningen har gjorts åren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 och 2017.

Uppgifterna för nästa undersökning samlas in år 2022.

Färdigställs eller offentliggörs

Resultaten från Vuxenutbildningsundersökningen 2012 har rapporterats i publikationen Osallistuminen aikuiskoulutukseen vuonna 2012 (ung. Deltagande i vuxenutbildning år 2012) (maj 2014).

Undersökningsresultaten för år 2017 publiceras under år 2018.

Tidsserie

Uppgifter för åren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012 och 2017 finns tillgängliga.

Nyckelord

annan utbildning än sådan som leder till examen, datateknik, personalutbildning, självstudier, språkkunskaper, utbildning, utbildning som leder till examen, vuxenutbildning, yrkesinriktad vuxenutbildning, yrkesutbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/aku/yht_sv.html

Mera information

Undersökningsmaterialet är på ansökan om användningstillstånd avgiftsfria för universitets- och högskoleforskare.


Senast uppdaterad 09.04.2018