Statistik över regional företagsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/alyr/index_sv.html
Ämnesområdet: Företag
Tangerande ämnesområde: TjänsterByggandeIndustriFöretag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över regional företagsverksamhet innehåller uppgifter om arbetsställen hos företag i Finland fördelade på näringsgren och område. Statisti-ken täcker arbetsställen hos alla aktiva företag. Den preliminära statistiken som utkommer under hösten har ett mindre omfattande innehåll och den koncentrerar sig på näringsgrenar inom industrin, dvs. Tol B Utvinning av mineral, Tol C Tillverkning, Tol D Försörjning av el, gas, värme och kyla, Tol E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering.

Uppgiftsinnehåll

Primära variabler är antalet arbetsställen, omsättning, antalet anställda, arbetade timmar, personalkostnader, brutto- och förädlingsvärdet av produktionen samt investeringar. Statistikenheten är företagets arbetsställe eller arbetsstället i en annan enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen TOL 2008 (Statistikcentralen, Handböcker 4, Helsingfors 2008). Näringsgrensindelningen TOL 2008 bygger på Europeiska unionens standard för näringsgrensindelning NACE Rev. 2, så att fyrsiffernivån i NACE har preciserats med en femte siffra för nationella behov.

Den regionala indelningen bygger på publikationen Kommuner och kommunbaserade indelningar. (Statistikcentralen, Handböcker 28). I den regionala indelningen används indelningen för statistikåret. Arbetsställena indelas i olika områden på basis av belägenhetskommun.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken använder sig av olika uppgiftskällor, bl.a. direkt datainsamling från företag och arbetsställen samt administrativa register, såsom näringsskattematerial.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Två gånger om året; ett preliminärt och ett egentligt offentliggörande.

Färdigställs eller offentliggörs

De preliminära uppgifterna färdigställs i september året efter statistikåret och de slutliga uppgifterna i december.

Tidsserie

Uppgifter för åren 2006–2012 samt preliminära uppgifter för år 2013 är tillgängliga i Statistikcentralens avgiftsfria PX-Webtjänst.

Nyckelord

Arbetsställe, personal, näringsgrenar, bruttovärde, förädlingsvärde, industri, handel, byggverksamhet, servicenäringar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/alyr/yht_sv.html

Mera information

merja.kiljunen@stat.fi


Senast uppdaterad 05.09.2018