Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Innovaatiotoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/inn/
Aihealue: Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta
Sivuavat aihealueet: Yritykset
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Joka toinen vuosi toteutettava yritysten innovaatiotoiminta -tutkimus on osa Eurostatin koordinoimaa, kaikissa EU:n jäsenmaissa toteutettavaa yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS). Innovaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys sekä kartoittaa innovaatiotoimintaan liittyviä piirteitä ja toimenpiteitä. Tutkimuksessa käytetään EU-harmonisoitua tiedonkeruulomaketta sekä yhtenäisiä rajauksia ja menetelmiä. Tutkimuksen keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004) ja Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EC) ja EU:n komission implementointiasetus (No 1450/2004)).

Innovaatiotoiminta ja innovaatiot ovat taloudellisen kasvun ja kehityksen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edellytyksiä. Tutkimus- ja kehittämistoiminta (t&k) on keskeinen innovaatiotoiminnan osatekijä, mutta kokonaisuudessaan innovaatiotoiminta on huomattavasti tutkimus- ja kehittämistoimintaa laajempi käsite. Innovaatiotoiminta sisältää lukuisia tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuulumattomia toimia; innovaatioindikaattorit ja -tilastot kuvaavat yritysten kehittämisprosesseja alusta loppuun, aina ideoiden tietolähteistä käyttöönotettujen innovaatioiden yleisyyteen.

Tietosisältö

Innovaatiotoimintatilasto sisältää tietoja tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvän innovaatiotoiminnan yleisyydestä ja luonteesta yrityksissä sekä tietoja mm. markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden käyttöönoton yleisyydestä. Innovaatiotoiminnan laajuutta ja luonnetta kuvataan muun muassa yritysten suuruusluokan ja toimialan mukaan. Tutkimuksen kohteena ovat vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) sekä eräillä palvelualoilla.

Tutkimus sisältää seuraavat tiedot jokaiselta tiedonkeruukierrokselta:

 • tuoteinnovaatioiden markkinoille tuonti
 • prosessi-innovaatioiden, organisaatioinnovaatioiden ja markkinointi-innovaatioiden käyttöönotto
 • tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittämiseen liittyvät hankkeet
 • tuoteinnovaatioiden uutuus; markkinoiden kannalta ja vain yrityksen kannalta uudet tuotteet
 • tuoteinnovaatioista saadun liikevaihdon osuus kokonaisliikevaihdosta
 • tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjä
 • innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö (tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä toiminta).

Lisäksi tutkimuksessa tiedustellaan vaihtelevasti mm. seuraavia tietoja:

 • innovaatiotoimet ja -menot (tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä toiminta)
 • innovaatiotoiminnan julkinen rahoitustuki (tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä toiminta)
 • innovaatiotoiminnan tietolähteet (tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä toiminta ) - innovaatiotoiminnan/innovaatioiden tavoitteet
 • innovaatiotoimintaa haittaavat tai estävät tekijät (tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä toiminta).

Käytetyt luokitukset

Toimialaluokitus, Toimialaluokitus TOL 2008, Käsikirjoja 4, Tilastokeskus.

Yrityksen suuruusluokka (pääosin 10–49 henkilöä, 50–249 henkilöä ja 250+ henkilöä).

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tiedot kerätään yrityksiltä (kokonaistutkimus vähintään 250 henkilöä työllistävistä yrityksistä, otantatutkimus 10–249 henkilöä työllistävistä yrityksistä, otantamenetelmänä ositettu yksinkertainen satunnaisotanta). Pääasiallisin tietojen toimitustapa on sähköinen lomake.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Joka toinen vuosi.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot julkaistaan noin 16 kuukauden kuluttua tilastovuoden päättymisestä. Tarkat julkistamispäivät ilmoitetaan julkistamiskalenterissa osoitteessa http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index.html.

Aikasarja

Tilastokeskus on tehnyt innovaatiotutkimuksia 1990-luvulta lähtien, mutta kaikkien tutkimusten tiedot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Tämä johtuu käsitteisiin ja näiden määritelmiin tehdyistä muutoksista, kysymyksen asetteluihin tehdyistä muutoksista sekä mm. muutoksista luokituksissa.

Asiasanat

innovaatiot, innovaatiotoiminta, tuotekehitys, tutkimus- ja kehittämistoiminta, yritykset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/inn/yht.html


Päivitetty 23.05.2014