Innovationsverksamhet

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/inn/index_sv.html
Ämnesområdet: Vetenskap, teknologi och informationssamhället
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Undersökningen om företagens innovationsverksamhet genomförs vartannat år i alla EU-medlemsländer. Den är en del av samprojektet Community Innovation Survey (CIS) som koordineras av Eurostat. Ett viktigt syfte med innovationsundersökningen är att undersöka hur allmänt det är med innovationsverksamhet i företagen samt att kartlägga drag och åtgärder som är förknippade med den. I undersökningen används en EU-harmoniserad blankett för datainsamling samt enhetliga avgränsningar och metoder. De centrala begreppen grundar sig på OECD:s och Eurostats definitioner (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004) och Europeiska Unionens förordningar kräver för sin del att uppgifterna samlas in (Europeiska parlamentets och rådets beslut (nr 1608/2003/EC) och EU-kommissionens förordning om implementering (nr 1450/2004)).

Innovationsverksamhet och innovationer är förutsättningar för ekonomisk tillväxt och utveckling samt för konkurrenskraft och välfärd. Forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU) är en viktig faktor i innovationsverksamheten, men i sin helhet är innovationsverksamhet ett betydligt vidare begrepp än forsknings- och utvecklingsverksamhet. I innovationsverksamheten ingår en stor mängd olika åtgärder som inte ingår i forsknings- och utvecklingsverksamhet; innovationsindikatorerna och -statistiken beskriver företagens utvecklingsprocesser från början till slutet, ända från uppgiftskällorna för idéerna till hur allmänna de införda innovationerna är.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken över innovationsverksamhet innehåller uppgifter om omfattningen och karaktären av verksamhet med anknytning till produkt- och processinnovationer i företagen. Dessutom innehåller statistiken uppgifter om omfattningen av bl.a. introduktionen av marknadsförings- och organisationsinnovationer. Innovationsverksamhetens omfattning och karaktär beskrivs bl.a. utifrån företagens storleksklass och näringsgren. Undersökningen omfattar företag med minst tio anställda inom industrin (inkl. utvinning av mineral samt el-, gas-, värme- och vattenförsörjning samt avfallshantering) samt inom vissa servicebranscher.

Undersökningen innehåller följande uppgifter för varje insamlingsomgång: - introduktion av produktinnovationer på marknaden

 • införandet av processinnovationer, organisationsinnovationer och marknadsföringsinnovationer
 • projekt med anknytning till utveckling av produkt- och processinnovationer
 • nya produktinnovationer; helt nya produkter för marknaden eller endast för företaget
 • andel omsättning från produktinnovationer av den totala omsättningen
 • utvecklare av produkt- och processinnovationer
 • samarbete avseende innovationsverksamhet (verksamhet inom produkt- och processinnovation).

Dessutom frågas bl.a. följande uppgifter i olika utsträckning i undersökningen:

 • innovationsåtgärder och -utgifter (verksamhet inom produkt- och processinnovation)
 • offentligt finansieringsstöd av innovationsverksamhet (verksamhet inom produkt- och processinnovation)
 • innovationsverksamhetens datakällor (verksamhet inom produkt- och processinnovation)
 • mål för innovationsverksamhet/innovationer
 • faktorer som hämmar eller hindrar innovationsverksamheten (verksamhet inom produkt- och processinnovation).

Klassificeringar

Näringsgrensindelning, Näringsgrensindelningen TOL 2008. Handböcker 4. Statistikcentralen

Företagets storleksklass (huvudsakligen 10–49 anställda, 50–249 anställda och 250+ anställda).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in från företagen (totalundersökningen gäller företag med minst 250 anställda, urvalsundersökningen företag med 10–249 anställda. Som urvalsmetod används obundet stratifierat slumpmässigt urval). Uppgifterna lämnas huvudsakligen med en elektronisk blankett.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Vartannat år.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna publiceras omkring 16 månader efter utgången av statistikåret. Exakt datum anges i statistikkalendariet på adressen http://tilastokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/index_sv.html.

Tidsserie

Statistikcentralen har gjort innovationsundersökningar sedan 1990-talet, men uppgifterna i alla undersökningar är inte jämförbara med varandra. Detta beror på ändringar i begrepp och definitioner, i frågeställningar och i klassificeringar osv.

Nyckelord

forskning- och utvecklingsverksamhet, företag, innovationer, innovationsverksamhet, produktutveckling

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/inn/yht_sv.html


Senast uppdaterad 23.05.2014