Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koulutuksen keskeyttäminen

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/kkesk/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus on laatinut keskeyttämistilaston perusasteen jälkeisestä koulutuksesta henkilöpohjaisten opiskelija- ja tutkintoaineistojen perusteella lukuvuodesta 2000-2001 alkaen. Tiedot keskeyttämisestä saadaan seuraamalla syyskuussa xxxx opiskelleiden henkilöiden tilannetta syyskuussa xxxx+1. Mikäli henkilö ei jatkanut opiskeluaan tai ei ollut suorittanut tutkintoa ko. vuoden aikana, hänet on laskettu keskeyttäneeksi.

Tilaston keskeisin tarkastelukohde on koulutussektori: lukiokoulutus (nuorille suunnattu), ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu), ammattikorkeakoulukoulutus (ammattikorkeakoulututkinnot) ja yliopistokoulutus (alemmat ja ylemmät korkeakoulututkinnot). Tietoja on tuotettu myös muista näkökulmista, esimerkiksi oppilaitoksen, koulutusalan ja maakunnan mukaan. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tietosisältö

Tilasto sisältää tietoja koulutuksen keskeyttäneistä (esimerkiksi koulutusalan keskeyttäneet, ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet ja tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneet).

Keskeyttämistilastossa käytetty opiskelijamäärä poikkeaa koko tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijamäärästä. Aineistosta on jouduttu poistamaan mm. opiskelijat, joilla on puutteellinen henkilötunnus. Lukiokoulutus sisältää päivälukiokoulutuksen, ammatillinen koulutus toisen asteen ammatillisen koulutuksen lukuun ottamatta näyttötutkintoon valmistavaa, oppisopimus-, työvoimapoliittista ja ammatillisten erityisoppilaitosten järjestämää koulutusta. Ammattikorkeakoulutuksesta ovat mukana kaikki tutkintoon johtavat koulutukset, yliopistokoulutuksesta alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoon johtavat koulutukset.

Käytetyt luokitukset

Tilastoaineistot sisältävät keskeyttämistietoja

  • koulutussektoreittain (lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus)
  • oppilaitoksittain
  • opintoaloittain ja koulutusaloittain
  • maakunnittain ja kunnittain.

Erityisselvityksenä tilastoa on mahdollista tuottaa myös joillakin muilla koulutus- ja alueluokituksilla ja siihen on mahdollista liittää esimerkiksi työssäkäyntitietoja.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Koulutuksen keskeyttämistilasto perustuu henkilöpohjaisiin opiskelija- ja tutkintotietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt koulutuksen järjestäjiltä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä. Keskeyttäminen päätellään näiden tietojen perusteella. Peruskoulun koulupudokastiedot perustuvat Tilastokeskuksen opetuksen järjestäjiltä keräämiin kouluittaisiin tietoihin. Aineistot ovat kokonaisaineistoja. Tiedot kerätään sähköisesti.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat maaliskuussa.

Aikasarja

Keskeyttämistilastoja on tuotettu lukuvuodesta 2000-2001 alkaen. Aiemmat keskeyttämistiedot vuodelta 1995 ja tätä ennen eivät ole näiden tietojen kanssa vertailukelpoisia.

Asiasanat

koulupudokkaat, koulutus, opintojen keskeyttäminen, opiskelijat, oppilaitokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/kkesk/yht.html


Päivitetty 06.09.2019