Avbrott i utbildningen

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html
Ämnesområdet: Utbildning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna.

Det centrala objektet för granskning är utbildningssektorn: gymnasieutbildning (riktad till ungdomar), yrkesutbildning (riktad till ungdomar), yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina). Uppgifter har också producerats ur andra synvinklar, t.ex. efter läroanstalt, utbildningsområde och landskap. Enligt statistiklagen är de personuppgifter som statistiken bygger på sekretessbelagda. Den statistik som sammanställts på basis av dem är i regel offentlig.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar uppgifter om de personer som avbrutit sin utbildning (när det gäller t.ex. utbildningsområde, yrkesinriktad utbildning och utbildning som leder till examen).

Det antal studerande som använts i statistiken över avbruten utbildning avviker från antalet studerande i utbildning som leder till examen. Ur materialet har man varit tvungen att eliminera bl.a. studerande med bristfällig personbeteckning. Gymnasieutbildningen omfattar gymnasieutbildning dagtid, yrkesutbildningen, yrkesutbildning på andra stadiet med undantag av utbildning som förbereder för fristående examen, läroavtalsutbildning, arbetskraftspolitisk utbildning och utbildning som arrangeras av specialyrkesläroanstalter. Av yrkeshögskoleutbildningen omfattar statistiken all utbildning som leder till examen, av universitetsutbildningen utbildning som leder till lägre eller högre högskoleutbildning.

Klassificeringar

Det statistiska materialet omfattar uppgifter om avbrott i utbildningen efter

  • utbildningssektor (gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning och universitetsutbildning)
  • läroanstalt
  • studieområde och utbildningsområde
  • landskap och kommun.

Det är också möjligt att producera statistik efter vissa andra utbildningsklassificeringar och regionala indelningar i form av specialutredningar och då är det möjligt komplettera materialet t.ex. med uppgifter om förvärvsarbete.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken över avbrott i utbildningen baserar sig på individbaserade uppgifter om studerande och examina, som Statistikcentralen har samlat in från utbildningsanordnarna, högskolornas landsomfattande datalager och registren över studentexamina. Avbrotten härleds på basis av dessa uppgifter. Uppgifterna om avbrytare i grundskolan baserar sig på skolvisa uppgifter som Statistikcentralen samlat in från utbildningsanordnarna. Materialen är totalmaterial. Datainsamlingen sker elektroniskt.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Statistiken produceras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Uppgifterna färdigställs i mars.

Tidsserie

Statistik över avbrott i utbildningen har producerats sedan 2000–2001. De tidigare uppgifterna för år 1995, och före det, är inte jämförbara med dessa uppgifter.

Nyckelord

läroinrättningar, skolavhoppare, studerande, studieavbrott, utbildning

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/kkesk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.09.2019