Konkurser

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/konk/index_sv.html
Ämnesområdet: Rättsväsende
Tangerande ämnesområde: Företag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade konkursansökningar. Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund eller fysiska personer i konkursstatistiken, som sökts i konkurs under kalenderåret. Kalenderårets första konkursansökan statistikförs som anhängiggjord konkurs. Övriga ansökningar beträffande samma företag, samfund eller fysisk person som inkommit under kalenderåret syns i statistiken bara som slutbehandlade ärenden. Samma företag kan under årets lopp sökas i konkurs av flera olika fordringsägare. Antalet ansökningar är alltid större än antalet anhängiggjorda konkurser i statistiken. När det gäller företag med ett arbetsställe baserar sig de regionala uppgifterna i konkursstatistiken på den kommun där arbetsstället finns. Också när det gäller företag som har flera arbetsställen med verksamhet i samma kommun används den kommun där företagets arbetsställen är belägna. Företag som verkar i flera kommuner klassificeras utgående från hemkommun. I övriga fall tillämpas uppgifterna om gäldenärens hemkommun som grund för den regionala uppgiften. Uppgifterna om företagets arbetsställe och hemkommun fås ur Statistikcentralens företagsregister.

Med utsatta arbetsplatser avses antalet arbetsplatser i de företag som sökts i konkurs.

Uppgiftsinnehåll

Statistik över anhängiggjorda och avslutade konkurser vid tingsrätterna. De centrala uppgifterna i statistiken är det månatliga antalet anhängiggjorda konkurser efter näringsgren, landskap och antalet anställda. De centrala uppgifterna i slutbehandlade konkursansökningar är avgörande efter tingsrätt och näringsgren. Uppgifterna är inte offentliga, datasystemen innehåller enskilda uppgifter (bl.a. namn på företag) som inte är offentliga.

Klassificeringar

Landskap, kommun, domstol, Statistikcentralens näringsgrensindelning

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

De månatliga uppgifterna om alla konkursansökningar som inkommit till tingsrätterna sänds till Statistikcentralen via justitieministeriet. Materialet är ett totalmaterial.

Uppgifterna fås ur tingsrätternas ärendebehandlingssystem, som togs i bruk 1.12.1993. Uppgifterna om de företag eller företagare som konkursansökningarna gäller sammaförs vid Statistikcentralen med bakgrundsuppgifter ur Statistikcentralens företagsregister, t.ex. arbetsställe, näringsgren och antalet anställda.

Uppdateringsfrekvens

Anhängiggjorda konkurser 12 gånger om året. Slutbehandlade konkurser en gång om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Statistiken över anhängiggjorda ärenden publiceras med en eftersläpning på en och en halv månad från utgången av månaden för anhängiggörandet. Statistiken över avslutade ärenden publiceras med en eftersläpning på 4,5 månader från utgången av statistikåret.

Tidsserie

Anhängiggjorda konkurser månatligen fr.om. år 1986.

Nyckelord

företag, konkurs, näringsgrenar

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/konk/yht_sv.html


Senast uppdaterad 12.05.2022