Producentprisindex för tjänster

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pthi/index_sv.html
Ämnesområdet: Priser och kostnader
Tangerande ämnesområde: NationalräkenskaperTransport och turismTjänsterFöretag
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Producentprisindex för tjänster beskriver utvecklingen av priserna på de tjänster som företag erbjuder andra företag eller den offentliga sektorn (Business to Business, BtoB), hushåll (Business to Consumers, BtoC) samt alla slutanvändare (Business to All, BtoAll).

Uppgiftsinnehåll

De näringsgrensvisa produktindexen för producentprisindexet för tjänster beskriver den genomsnittliga utvecklingen av priserna på tjänster. Totalindexet för producentprisindexen för tjänster täcker för närvarande omkring 60 procent av marknadstjänsterna. I indexet ingår bl.a. inte parti- och detaljhandel samt finans- och försäkringsverksamhet. Indexets täckning förbättras genom att utveckla index för nya tjänster. Beräkningen av producentprisindexet för tjänster baserar sig på produkter. Indexet beskriver utvecklingen av priserna på en viss typ av tjänster oberoende av företagets huvudnäringsgren. Om ett serviceföretag också producerar varor, hör företaget för varuproduktionens del inte till beskrivningsområdet för producentprisindexet för tjänster. Å andra sidan kan ett företag som huvudsakligen producerar industriella varor också producera tjänster. Då hör företaget för tjänsteproduktionens del till beskrivningsområdet för indexet.

För beräkningen av indexen samlas uppgifter in från uppgiftslämnarföretagen om de tjänster de erbjuder, prisen på tjänsterna, företagens omsättning och fördelning av omsättningen mellan olika grupper av tjänster. Vid publiceringen av uppgifter beaktas uppgifternas tillförlitlighet; det går inte att identifiera ett enskilt företags uppgifter eller prisutveckling. Vid sammanställningen av producentprisindexen för tjänster använder man utöver den direkta prisinsamlingen också prisuppgifter eller indextal från annan statistik hos Statistikcentralen (bl.a. Konsumentprisindexet).

Klassificeringar

Sedan basåret 2015 har man använt produktindelningen CPA 2015 (CPA Ver. 2.1) som är Europeiska unionens näringsgrensspecifika CPA-produktindelning (European Statistical Classification of Products by Activity). Dessutom kan klassificeringen av tjänsterna preciseras vid behov.

I de index som har basåret 2010 och 2005 används som publiceringsnivåer den nationella näringsgrensindelningen TOL 2008, som baserar sig på Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensindelning NACE Rev.2. 2.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Beräkningen av producentprisindexet för tjänster baserar sig på över 3 200 prisuppgifter från omkring 420 uppgiftslämnare. Dessutom används massmaterial från några tjänstegrupper, om vilka det finns totalt omkring 20 000 prisobservationer. I indexet utnyttjar man också Statistikcentralens andra index, såsom konsumentprisindexet. Antalet prisuppgifter och uppgiftslämnare varierar efter tjänst.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Kvartalsstatistik.

Färdigställs eller offentliggörs

Publiceras den 24:e i månaden efter statistikvartalet eller följande vardag.

Tidsserie

Basåret för producentprisindexet för tjänster som för närvarande publiceras är 2015=100. Längden på tidsserierna för olika näringsgrenar varierar. Tidsserierna finns tillgängliga på Statistikcentralens StatFin-tjänst.

Nyckelord

index, näringsgrenar, prisindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pthi/yht_sv.html


Senast uppdaterad 21.05.2018