Presidentval

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/pvaa/index_sv.html
Ämnesområdet: Val
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

Presidentval förrättas genom direkt folkval vart sjätte år. Statistikcentralen producerar den officiella statistiken över presidentvalen. Förhandsuppgifterna publiceras på internet, i StatFin-tjänsten samt på statistiksidan Presidentval, så snabbt som möjligt fr.o.m. valnatten. De slutliga uppgifterna sänds till Statistikcentralen sedan valresultatet fastställts. De fastställda uppgifterna, som motsvarar den preliminära statistiken, publiceras på internet efter det att valresultatet fastställts och uppdateras i StatFin-tjänstens databaser.

Mer detaljerade uppgifter om valen finns på Statistikcentralens webbsidor beträffande presidentvalet (statistiken efter ämnesområde, sedan år 1995) och på statistiktjänsten StatFin sedan år 1994.

Statistikcentralen får primärmaterialet för valstatistiken ur justitieministeriets valdatasystem för vars tekniska tillämpning Tieto Oyj ansvarar. Statistikcentralens valdatasystem omfattar två valfiler: regionfil och kandidatfil.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar ett första och ett andra val av republikens president. Det mest centrala innehållet består av: antalet röster och andelar som presidentkandidaterna erhållit enligt indelning i röster i förhandsröstningen resp. på den egentliga valdagen, uppgifter om antalet röstberättigade och väljare efter kön, antalet förhandsväljare efter kön. Statistikcentralens valsystem består av två valfiler, region- och kandidatfilen. Uppgifterna är offentliga.

Klassificeringar

Valkrets, kommungrupp, kommun, parti (som finns antecknade i föreningsregistret).

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Justitieministeriets valdatasystem, vars tekniska utförande TietoEnator Oy står för. Statistikcentralen får primärmaterialet för valen av TietoEnator. Uppgifterna överförs elektroniskt från valdatasystemet redan på valnatten för produktion av förhandsstatistik. Sedan valresultatet fastställts sänds det fastställda resultatet till Statistikcentralen och det slutliga valresultatet utarbetas på basis av det. Uppgifter om förhandsröstningen samlas ytterligare in med blankett av ett tiotal kommuner som inte använder justitieministeriets rösträttsregister.

Uppdateringsfrekvens

Valåret för den första och andra valomgången av varje presidentval.

Färdigställs eller offentliggörs

Preliminär statistik både över den första och den andra valomgången produceras på valnatten av den egentliga valdagen och den är också tillgänglig på internet fr.o.m. samma tidpunkt. Den slutliga statistiken (som traditionell pappersversion) färdigställs följande år efter valet.

Tidsserie

Statistiken är tillgänglig fr.o.m. år 1925.

Nyckelord

kandidater, partier, presidentval, röstning, rösträtt, val, valdeltagande

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/pvaa/yht_sv.html


Senast uppdaterad 06.07.2017