Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rahoitustilinpito

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/rtp/
Aihealue: Kansantalous
Sivuavat aihealueet: Julkinen talousRahoitus ja vakuutus
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia. Rahoitustaseet ovat tilastointijakson lopun rahoitussaamisten ja velkojen kantoja. Rahoitustaloustoimet puolestaan ovat tilastointijakson aikana tehtyjä taloustoimia, jotka vaikuttavat rahoitustaseisiin. Rahoitustilinpito on osa kansantalouden tilinpidon järjestelmää. Rahoitustilinpitotilaston yhteydessä julkaistaan tietoa myös niin sanotuista reaalivaroista. Reaalivaroihin kuuluvat valmistetut varat kuten esimerkiksi rakennukset ja varastot sekä valmistamattomat varat kuten esimerkiksi maa. Sektorin kokonaisvarat saadaan laskemalla yhteen rahoitus- ja reaalivarat.

Tietosisältö

Tiedot kattavat sekä taseiden että virtojen osalta kaikki kansantalouden sektorit. Lisäksi esitetään rahoitustaloustoimet Suomen ja ulkomaiden välillä. Tilastovuodesta 1995 lähtien tilasto on laadittu Euroopan tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) edellyttämällä ja siten kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla. Laskenta-aineistojen yksikkökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä.

Käytetyt luokitukset

Sektoriluokitus 2012

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Rahoitustilinpito on johdettu tilasto. Sen laadinnassa käytetään tietolähteinä monia tilastoja ja aineistoja. Rahoitustilinpidon tärkeimmät lähteet ovat Suomen Pankin rahalaitosaineisto, Suomen Pankin sijoitusrahastoaineisto, maksutasetilasto, Arvopaperikeskuksen arvo-osuusrekisteri, Finanssivalvonnan vakuutusyhtiöiden sijoitusseuranta, valtion liikekirjanpito, valtion velkaraportit, Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien taloustilastot ja yritysten rakennetilasto. Tarkempi kuvaus lähteistä löytyy laatuselosteesta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tiedot julkaistaan viisi kertaa vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Rahoitustilinpidon neljännesvuositiedot julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla noin kolme kuukautta neljänneksen päättymisen jälkeen. Lisäksi vuositiedot julkaistaan heinäkuussa.

Aikasarja

Rahoitustilinpidon vuositasoisia tietoja on saatavissa EKT 2010:n mukaisena vuodesta 1995 lähtien. Lisäksi EKT 2010:stä poikkeavia vuositasoisia tasetietoja on saatavilla vuosille 1970 - 1994. Nämä tiedot eroavat uudemmista vuosista merkittävästi rahoitusvarojen kattavuuden ja arvostuksen sekä yksiköiden luokittelun osalta. Neljännesvuosittaiset rahoitustilinpidon tiedot ovat saatavissa vuoden 1997 viimeisestä neljänneksestä lähtien.

Asiasanat

kansantalouden tilinpito, rahoitustase, rahoitustilinpito, sektorit, sijoitustoiminta, varallisuus, velat, velkaantumisaste

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/rtp/yht.html


Päivitetty 09.01.2021