Finansräkenskaper

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/rtp/index_sv.html
Ämnesområdet: Nationalräkenskaper
Tangerande ämnesområde: Offentlig ekonomiFinansiering och försäkring
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Finansräkenskaperna beskriver de finansiella balansräkningarna och transaktionerna inom alla sektorer av samhällsekonomin. De finansiella balansräkningarna består av beståndet av finansiella fordringar och skulder i slutet av statistikperioden. De finansiella transaktionerna är ekonomiska transaktioner som skett under statistikperioden och som inverkar på de finansiella balansräkningarna. Finansräkenskaperna är en del av nationalräkenskapssystemet.

Uppgiftsinnehåll

Uppgifterna omfattar alla samhällssektorer både för balansernas och för flödenas del. Dessutom presenteras de finansiella transaktionerna mellan Finland och utlandet. Fr.o.m. statistikåret 1995 har statistiken framställts på det sätt som krävs enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS 2010) och således på ett internationellt jämförbart sätt. Uppgifterna om de olika enheterna i materialet är sekretessbelagda. I samband med finansräkenskaperna publiceras också uppgifter om s.k. reala tillgångar. Reala tillgån-gar omfattar producerade tillgångar som t.ex. byggnader och lagerstockar samt icke producerade till-gångar som t.ex. mark. Sektorns totala tillgångar fås genom att räkna ihop finansiella och reala tillgångar.

Klassificeringar

Sektorindelningen 2012.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Finansräkenskaperna är härledd statistik. Vid framställningen av statistiken används många olika statistikgrenar och flera material som datakällor. De viktigaste källorna för finansräkenskaperna är Finlands Banks material över monetära finansinstitut, Finlands Banks material över placeringsfonder, betalningsbalansstatistiken, Värdepapperscentralens värdeandelsregister, Finansinspektionens investeringsuppföljning för försäkringsbolagen, statens affärsbokföring, statens skuldrapportering, Statistikcentralens statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi och företagsstrukturer. En mer detaljerad beskrivning finns i kvalitetsbeskrivningen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna publiceras fem gånger om året.

Färdigställs eller offentliggörs

Kvartalsuppgifterna om finansräkenskaperna publiceras på Statistikcentralens webbplats ungefär tre månader efter utgången av kvartalet. Därtill publiceras årsuppgifterna i juli.

Tidsserie

Finansräkenskapernas uppgifter på årsnivå finns tillgängliga enligt ENS 2010 fr.o.m. år 1995. Dessutom finns balansräkningsuppgifter på årsnivå som avviker från ENS2010 tillgängliga för åren 1970–1994. Dessa uppgifter avviker betydligt från senare år när det gäller täckningen och värderingen av finansiella tillgångar samt klassificeringen av enheter. Kvartalsuppgifter om finansräkenskaperna finns tillgängliga fr.o.m. sista kvartalet år 1997.

Nyckelord

finansiell balansräkning, finansräkenskaper, förmögenhet, nationalräkenskaper, placeringsverksamhet, sektorer, skulder, skuldsättningsgrad

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/rtp/yht_sv.html


Senast uppdaterad 09.01.2021