Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siviilisäädyn muutokset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/ssaaty/
Aihealue: Väestö
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla. Tilastossa ovat niiden avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden alkamiset ja päättymiset, joissa vähintään toinen puolisoista tai osapuolista asuu tapahtumahetkellä vakinaisesti Suomessa. Siviilisäätyjä ovat naimaton, naimisissa, eronnut, leski, rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, eronnut rekisteröidystä parisuhteesta ja leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen.

Tietosisältö

Avioliiton solmineista, avioeronneista, rekisteröidyn parisuhteen solmineista, rekisteröidyistä parisuhteista eronneista sekä leskeytyneistä on useita samoja tietoja kuten ikä, siviilisääty ja edellinen siviilisääty, äidinkieli, asuinkunta, syntymäkunta, syntymävaltio, asuinmaa, kansalaisuus, lasten lukumäärä, avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen järjestysnumero. Tietoja on myös kuhunkin siviilisäädyn muutokseen liittyvästä päivämäärästä kuten avioliiton solmimispäivämäärä, rekisteröidyn parisuhteen rekisteröintipäivämäärä, avioeron ja rekisteröidyn parisuhteen eropäivämäärä sekä leskeytymispäivämäärä. Lisäksi on vain tiettyyn muutokseen liittyviä tietoja kuten avioliitosta sen solmimistapa, edellisen avioliiton purkautumispäivämäärä ja avioerosta eron hakija puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen ja eron perusteena oleva lain pykälä.

Tilastossa kuvataan avioituvuutta ja avioeronneisuutta erilaisilla tunnusluvuilla. Rekisteröityjä parisuhteita ei toistaiseksi ole kuvattu tunnusluvuilla mm. tapausten vähäisyyden vuoksi. Avioituvuutta kuvataan yleisellä ja uudelleenavioituvuusluvulla, ikäryhmittäisillä avioituvuus- ja uudelleenavioituvuusluvuilla ja kokonaisavioituvuusluvulla. Avioeronneisuutta kuvataan yleisellä avioeronneisuusluvulla, ikäryhmittäisellä avioeronneisuusluvulla ja kokonaiseronneisuusluvulla.

Käytetyt luokitukset

Tietoja on saatavilla erilaisilla kuntajakoon perustuvilla aluejaoilla. Kansalaisuus, syntymävaltio ja kieli on vuodesta 1999 lähtien luokiteltu ISO-standardien mukaan. Sitä aikaisemmin käytössä olivat Tilastokeskuksen omat luokitukset. Ikä luokitellaan 1- tai 5-vuotisluokkiin.

Maakunta- ja tilastollinen kuntaryhmitys -luokituksia on käytetty vuodesta 1997 lähtien. Tätä ennen käytettiin läänejä maakunnan ja kuntamuotoa tilastollisen kuntaryhmityksen sijasta. Vuodesta 1999 lähtien syntyneiden tilastossa on käytetty tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden alussa voimaan astunutta aluejakoa. Tilauksesta voidaan vuodenvaihteessa yhdistyneiden kuntien tiedot tuottaa myös ennen yhdistymistä voimassa olleella vuoden viimeisen päivän aluejaolla vuodesta 2003 lähtien.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Suomen väestötilasto perustuu Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä saataviin tietoihin. Samaa sukupuolta olevien miesten ja naisten parisuhteiden rekisteröimisen mahdollistava laki tuli voimaan 1.3.2002, mistä vuodesta tilastointi aloitettiin. Tilasto solmituista avioliitoista perustuu vihkimisoikeuden omaavien, kirkollisten tai siviilivihkijöiden, ilmoituksiin väestötietojärjestelmään. Tilasto rekisteröityjen parisuhteiden rekisteröinneistä perustuu siviilivihkimisen toimittaneen viranomaisen ilmoituksiin väestötietojärjestelmään. Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön ulkomailla solmittu avioliitto tai rekisteröity parisuhde tulee tilastoon vasta, kun se on Suomessa rekisteröity väestötietojärjestelmään. Rekisteröinti tapahtuu siten, että henkilö toimittaa laillistetun todistuksen vihkimisestä tai rekisteröinnistä Digi- ja väestötietovirastoon.

Päivitystiheys

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kalenterivuoden lopulliset tilastot valmistuvat seuraavan kalenterivuoden toukokuussa.

Aikasarja

Väestönmuutostietoja avioliiton solmineiden määristä on saatavilla vuodesta 1749 lähtien. Vuoden 1877 tilastouudistuksen myötä avioeroista alettiin kerätä tietoja vuosittain. Rekisteröidyistä parisuhteista on tietoja vuodesta 2002 lähtien.

Asiasanat

avioero, avioeronneisuus, avioituvuus, avioliitto, ero rekisteröidystä parisuhteesta, eronneisuus, lesket, leskeytyminen, parisuhde, rekisteröity parisuhde, rekisteröityjen parisuhteiden eronneisuus, siviilisääty, väestönmuutokset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ssaaty/yht.html


Päivitetty 29.04.2020