Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html
Ämnesområdet: Befolkning
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.

Uppgiftsinnehåll

Beträffande de personer som ingått äktenskap, skiljt sig, ingått registrerat partnerskap, skiljt sig från ett registrerat partnerskap eller blivit änka/änkling finns flera likadana uppgifter såsom ålder, civilstånd och tidigare civilstånd, modersmål, boendekommun, nationalitet, antal barn, ordningsnummer för äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Uppgifter finns också om datumet för ändringen av civilståndet, såsom datum för ingåendet av äktenskap, för registreringen av partnerskap, för äktenskapsskillnaden och för upplösningen av det registrerade partnerskapet vid skilsmässa eller dödsfall. Dessutom finns det uppgifter som bara gäller vissa ändringar, t.ex. beträffande äktenskap det sätt på vilket äktenskapet ingåtts, datum för upplösningen av tidigare äktenskap och den som sökt äktenskapsskillnad efter prövotiden på ett halvt år och den lagparagraf äktenskapsskillnaden baserar sig på.

Statistiken beskriver äktenskap och äkenskapsskillnader med olika nyckeltal. Registrerade partnerskap har hittills inte beskrivits med nyckeltal p.g.a. det ringa antalet fall. Giftermålsfrekvensen beskrivs med det allmänna giftermålstalet och det allmänna omgiftetalet, med giftermålstalet efter åldersgrupp och omgiftetalet efter åldersgrupp samt totalindexet för giftermål. Skilmässofrekvensen beskrivs med det allmänna skilmässotalet, skilsmässotalet efter åldersgrupp och totalindexet för äktenskapsskillnader.

Klassificeringar

Uppgifter finns tillgängliga med olika kommunbaserade indelningar. Nationalitet, födelsestat och språk har sedan år 1999 klassificerats enligt ISO-standard. Innan dess användes Statistikcentralens egna klassificeringar. Åldern indelas i 1- eller 5-årsklasser.

Klassificeringar efter landskap och statistisk kommungruppering har använts sedan år 1997. Innan dess användes län istället för landskap och kommunform istället för statistisk kommungruppering. I statistik som framställts efter år 1999 har man använt den regionindelning som trädde i kraft i början av följande kalenderår efter statistikåret. Fr.o.m. år 2003 är det också möjligt att beställa uppgifter om de kommuner som sammanslagits vid årsskiftet enligt den indelning som gällde årets sista dag före sammanslagningen.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Finlands befolkningsstatistik bygger på uppgifter ur Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas befolkningsdatasystem. Den lag som gör det möjligt att registrera partnerskap mellan personer av samma kön trädde i kraft 1.3.202 och efter det inleddes statistikföringen. Statistiken över inledda äktenskap baserar sig på de anmälningar till befolkningsdatasystemet som görs av de personer som har rätt att förrätta kyrkliga eller borgerliga vigslar. De äktenskap eller registrerade partnerskap som ingåtts utomlands av personer som är fast bosatta i Finland omfattas av statistiken först när det har registrerats i Finland till befolkningsdatasystemet. Registreringen sker på så sätt att personen tillställer Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ett legaliserat bevis över vigseln eller registreringen.

Uppdateringsfrekvens

Statistiken publiceras en gång per år.

Färdigställs eller offentliggörs

Den slutliga statistiken för kalenderåret färdigställs i maj följande kalenderår.

Tidsserie

Uppgifter om befolkningsförändringar när det gäller antalet personer som ingått äktenskap finns att tillgå sedan år 1749. I och med statistikreformen år 1877 började man samla in uppgifter om äktenskapsskillnader på årlig basis. Om registrerade partnerskap finns uppgifter tillgängliga fr.o.m. år 2002.

Nyckelord

befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ssaaty/yht_sv.html


Senast uppdaterad 29.04.2020