Luftutsläpp efter näringsgren

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/tilma/index_sv.html
Ämnesområdet: Miljö och naturresurser
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen.

Granskning av utsläpp efter näringsgren är ett av de viktigaste delområdena inom EU:s miljöräkenskaper. Det yttersta syftet med miljöräkenskaperna är att statistiskt beskriva växelverkan mellan miljö och ekonomi, som i huvudsak följer de grundläggande begreppen och klassificeringarna i nationalräkenskaperna.

Europeiska unionens förordning om europeiska miljöräkenskaper (nr 691/2011) förpliktar medlemsländerna att årligen statistikföra och rapportera luftutsläpp efter näringsgren, för första gången år 2013 och fr.o.m. statistikåret 2008. Statistiken ingår i FN:s system för miljöräkenskaper (SEEA).

Uppgiftsinnehåll

Statistiken innehåller tidsserier för näringsgrensvisa räkenskaper över utsläpp till luft. Det finns sam-manlagt 14 utsläppskomponenter: koldioxid CO2, dikväveoxid N2O, metan CH4, HFC-föreningar (fluorkolväten), PFC-föreningar (perfluorkarboner), svavelhexafluorid SF6, kväveoxider NOx, svaveloxider SOx, flyktiga organiska föreningar utom metan NMVOC, ammoniak NH3, kolmonoxid CO och inhalerbara partiklar PM10.

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen NACE.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Statistiken har ett eget beräkningssystem med hjälp av vilket siffrorna från inventeringen av växthusgaser kan beräknas efter näringsgren. Ett centralt verktyg vid beräkningen av näringsgrensvisa utsläpp är de detaljerade tillgångs- och användningstabellerna i nationalräkenskaperna. Också definitionerna av transport omvandlas till att motsvara begreppen i nationalräkenskaperna, där hushållens transporter är privat konsumtion. I energistatistiken och inventeringen av växthusgaser omfattar transporter all form av rörlighet. Finländarnas utsläpp kopplade till rörlighet utomlands har räknats med i NAMEA och på motsvarande sätt har utlänningars utsläpp i Finland avdragits enligt begreppen i nationalräkenskaperna.

Systemet ILMARI är en viktig del i inventeringen av växthusgaser och beräkningen av näringsgrensvisa luftutsläpp i Finland och med det räknar man ut utsläppen från industrin och energiproduktionen. Systemet baserar sig på miljöförvaltningens VAHTI-databas som kompletteras och revideras bl.a. med uppgifter från Energimarknadsverkets utsläppshandelssystem och Statistikcentralens energistatistikenkäter. Som uppgiftskällor vid estimeringen av uppgifter om hushållen och näringsgrenarna, undantaget tillverkningen, används bl.a. Finlands Banks, Centralen för turistfrämjandes och Automobilförbundets material.

Uppdateringsfrekvens

Uppdateras årligen.

Färdigställs eller offentliggörs

Oktober.

Tidsserie

Uppgifterna börjar från år 2008.

Nyckelord

miljöräkenskaper, luftvård, växthusgaser, utsläpp

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/tilma/yht_sv.html


Senast uppdaterad 07.10.2019